In tegenstelling tot wat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Théo Francken, beweert in een Tweet en de Dienst Vreemdelingenzaken in een persbericht, hebben noch de familie, noch hun advocaten misbruik gemaakt van procedures.

Toen de moeder in België aankwam, was ze 16 jaar oud. De kinderen waren nog niet geboren. Tijdens haar asielaanvraag werd het risico in hoofde van de kinderen dus vanzelfsprekend niet onderzocht.

Alvorens terug te worden gestuurd naar Servië was het de plicht van de moeder te vermijden dat haar kinderen het slachtoffer zouden worden van ernstige discriminaties en vervolgingen. Daarom werd een asielaanvraag ingediend. Dit is hun volstrekte recht.

Het is betreurenswaardig dat de Staatssecretaris, in flagrante minachting met de onafhankelijkheid van het CGVS en zonder enige kennis van de inhoud van de asielaanvraag, heeft besloten dat het asielverzoek niet zou slagen.

De angst van de familie om terug te keren naar Servië wordt ondersteund door talrijke rapporten over de situatie van Roma-kinderen. Bovendien hebben de kinderen geen enkele band met Servië, hebben er geen familie, spreken geen Servisch en zullen ze permanent gescheiden worden van hun vader in geval van verwijdering van het Belgisch grondgebied.

De advocaten van de familie willen erop wijzen dat België reeds door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is veroordeeld voor de verwijdering van Roma-kinderen naar Servië.

De familie heeft geen misbruik gemaakt van de procedures. In tegenstelling tot de Dienst Vreemdelingenzaken. De detentie van het gezin werd na de wettelijke termijn van twee weken verlengd zonder rekening te houden met het alarmerend advies van de kinderarts. De detentie werd verlengd, ook al wist de Dienst Vreemdelingenzaken dat er een gerechtvaardigde asielaanvraag was ingediend en dat het gezin dus onverwijderbaar is.

Het waren dus niet de advocaten die "die tijd hebben willen winnen" maar de Belgische autoriteiten die ervoor kozen om de onmenselijke behandeling van de kinderen onnodig te verlengen.

Deze familie had niet mogen worden gearresteerd en worden vastgehouden want kinderen sluit je niet op (punt).