Over ons

Al gehoord van PROGRESS Lawyers Network (PLN)?

PLN is een netwerk van progressieve advocatenkantoren met een twintigtal advocaten die het recht willen gebruiken voor sociale rechtvaardigheid.

We zijn ervan overtuigd dat een principiële en goede juridische verdediging gekoppeld aan het streven naar maatschappelijke verandering tot daadwerkelijke resultaten kan leiden. We willen de individuele verdediging van onze cliënten zoveel mogelijk koppelen aan de strijd voor rechten van een grotere groep mensen.

In onze advocatenpraktijken in Brussel en Antwerpen concentreren wij ons op een viertal rechtstakken: sociaal recht, strafrecht, vreemdelingenrecht en familierecht. 

Lees meer...

WIJ KIEZEN VOOR DE 90 %

De progressieve Amerikaanse advocaat Leonard Weinglass stelde dat in de VS 90% van de advocaten werkt voor multinationals, voor de staat, voor de bedrijven of voor de 10% rijksten van de bevolking, terwijl 10% van de advocaten voor de 90% armsten van de bevolking werkt..

In België is de situatie gelukkig (nog) niet zo extreem. Voor PLN betekent progressief zijn, kant kiezen voor de overgrote meerderheid die niet de economische  macht heeft en voor zij die streven naar sociale verandering. wij stellen onze expertise en kennis uitdrukkelijk ten dienste van de “90 %”. Het zijn hun rechten die wij consequent en professioneel willen verdedigen. Wij verdedigen principieel geen banken, ondernemingen of staatsinstellingen. 

WAT DOET HET BELEID VOOR DEZE 90 %?

Wij stellen vast dat de beleidsmakers vaak meer begaan zijn met het ontwikkelen van nieuwe repressieve wetten dan met het zoeken naar structurele oplossingen voor de problemen van de mensen.

De staat richt zich vandaag bijvoorbeeld vooral op straatcriminaliteit en laat de witteboordencriminaliteit (zoals grootschalige fraude) grotendeels ongemoeid. Deze ‘klassenjustitie’ gericht op ‘het straffen van de armen’ blijft voortduren en neemt nog toe. De focus ligt helaas meer op symptoombestrijding dan op het aanpakken van de oorzaken. Dit zien we bij de hypocriete aanpak van de “Syriëstrijders” waarbij de meeste middelen gaan naar repressie in plaats van preventie.

Daarnaast zien we de toenemende tendens om mensen die opkomen voor een meer sociale maatschappij te criminaliseren door middel van gerechtelijke vervolging, GAS-boetes en het beperken van manifestaties in publieke ruimtes. De vervolging van de 11 “aardappelactivisten” van Wetteren voor bendevorming is hiervan een voorbeeld.

Een andere groep mensen die steevast in de criminele sfeer geduwd worden, zijn de vreemdelingen. Om migranten buiten te houden voert de Europese Unie een onmenselijk beleid. Mensen die hun huis, familie en leefwereld hebben moeten achterlaten voor een sprong in het onbekende in de hoop op een menswaardig bestaan, worden in Europa en België als onwelkome gasten ontvangen. De mogelijkheden om verblijfsrecht te verkrijgen worden steeds verder ingeperkt, en vaak worden zij voorgesteld als criminelen in spe, of tenminste als profiteurs. Deze criminalisering heeft zijn weerslag op het beeld van de migrant in onze samenleving en drukt zijn stempel op de publieke opinie.

Ook de werknemers en mensen die leven van een vervangingsinkomen, blijven niet buiten schot. De pensioensleeftijd wordt opgetrokken en bruggepensioneerden dreigen zich opnieuw beschikbaar te moeten stellen voor de arbeidsmarkt. Dit terwijl we geconfronteerd worden met een stijgende jongerenwerkloosheid. De werkloosheidsuitkeringen worden degressief verminderd en de leeflonen liggen onder de armoedegrens.

Steeds meer mensen worden het slachtoffer van een systeem waarin winst centraal staat. We leven in een wereld gebouwd op onrecht, privileges en ongelijkheid. Het ‘Jaarboek armoede en sociale uitsluiting’[1] toont aan dat niet iedereen dezelfde kansen heeft om volwaardig deel uit te maken van de welvaartsstaat. Sociale risico’s en onderwijskansen zijn ongelijk verdeeld.  Twee cijfers illustreren dit. Het aantal kinderen geboren in een kansarm gezin in Vlaanderen bedroeg in 2012 10,5 % in 2002 was dit maar 5,7 %. Het armoederisico voor personen met de Belgische nationaliteit lag in 2011 op 12,3%. Bij personen met een EU-27-nationaliteit was dat 23,9%. Voor personen met een niet-EU-27-nationaliteit loopt dat cijfer op tot een schokkende 56,9%.

USE THE LAW FOR SOCIAL CHANGE

Als progressieve advocaten willen we hiertegen strijden en een bescheiden bijdrage leveren aan een economisch en sociaal rechtvaardiger systeem. PLN verzet zich tegen de afbraak van de fundamentele rechten en vrijheden.

We illustreren dit met enkele voorbeelden.

PLN schenkt speciale aandacht aan de verdediging van syndicale en sociale rechten. Advocaten van ons netwerk namen de afgelopen jaren de verdediging waar van de werknemers van SABENA en FORD en van talrijke ontslagen syndicalisten. Wij verdedigen het stakingsrecht als motor van sociale verandering. En treden op in tal van procedures waarbij werkgevers via eenzijdige verzoekschriften trachtten stakingen en andere acties te verhinderen.

PLN komt op tegen racisme. We verdedigden onder andere het ABVV in de procedure tegen Adecco die werknemers selecteerden op basis van hun huidskleur. Wij nemen de verdediging waar van mensen die omwille van hun religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, medische situatie of etnische achtergrond problemen krijgen op school of op het werk. Ook slachtoffers van politiegeweld staan we bij.  

PLN verdedigt dagelijks de rechten van vluchtelingen en migranten. Wij helpen bij procedures gezinshereniging omdat het kunnen samenwonen met je partner of familie een fundamenteel mensenrecht is. PLN heeft met succes actiegroepen en collectieven van mensen zonder papieren juridisch ondersteund om regularisatiecampagnes af te dwingen. Wij blijven van mening dat permanente criteria voor regularisatie noodzakelijk zijn. Ook  stonden wij het ACV bij in een procedure voor het recht op onderwijs voor mensen zonder papieren. Verder voeren wij samen met onze cliënten actie voor de rechten van kinderen tijdens de asielprocedure, met het ‘Kids Parlement’.

PLN is tegen de antiterrorismewetten omdat het “gewone” strafrecht volstaat om wie willekeurig geweld tegen de burgerbevolking pleegt, aan te pakken.  De strijd tegen het terrorisme mag niet worden misbruikt om organisaties aan te vallen die opkomen voor een andere maatschappij, of om de fundamentele rechten zoals het recht op vrijheid van meningsuiting of vereniging in te perken.

PLN verdedigt het fundamentele recht op privacy en vecht namens de Liga Voor Mensenrechten de dataretentiewet aan, die de internetproviders verplicht om alle internet- en telefooncommunicatiegegevens te bewaren gedurende twaalf maanden. Duizenden camera’s symboliseren de nieuwe Big Brother-staat. Vanuit Europa wordt de totale controle over de bevolking georganiseerd, waarbij elke burger als een potentieel gevaarlijk wordt gezien. Een van onze advocaten Raf Jespers schreef hierover het boek ‘Big Brother in Europa’.

PLN is voor een gezond leefmilieu en een leefbare woonomgeving. Wij namen de verdediging waar van slachtoffers tegen asbestvervuiler Eternit. We ondersteunen actiegroepen in het opnieuw opeisen van de openbare ruimte.

EEN COLLECTIEVE VERDEDIGING

De stichters van PLN waren in de jaren ’70 actief in de wetswinkels en bouwden advocatenkantoren uit in Brussel, Antwerpen en Gent. In 2003 bundelden ze hun krachten in een netwerk om de beste verdediging te kunnen waarborgen van burgers en sociale organisaties.  Als collectief staan we sterker dan als individuele advocaten. 

Wij gaan ervan uit dat het recht geen op zich zelf staand geven is, maar het gevolg is van (machts)verhoudingen binnen een maatschappij. De wetten worden immers gemaakt door wie meestal de economische macht in handen heeft.  Dit proberen wij indien nodig ook aan de rechtbanken mee te geven.

Wij beseffen daarnaast dat de verdediging van de belangen van onze cliënten dikwijls een zuiver juridische aanpak te buiten gaat. Daarom koppelen wij de individuele verdediging aan de strijd voor rechten voor grotere groepen mensen. We proberen zo veel mogelijk onze cliënten te informeren, organiseren en mobiliseren en hen te betrekken bij de procedures. Ook  ondersteunen we hen bij hun eigen acties en zetten wij sterk in op samenwerking met het middenveld via overleg en juridische ondersteuning.

Opdat mensen hun rechten kunnen laten gelden is een goed systeem van juridische bijstand, een in de Grondwet verankerd recht, nodig. PLN komt op voor de ‘sociale advocatuur’ waarbij een degelijke rechtshulp betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen via een nationaal systeem van rechtsbijstand met eerlijke verloning. In 2013 verenigden meer dan 60 organisaties zich rond de petitie "Stop de afbraak van het recht op juridische bijstand”. De wet die 21 % BTW op de erelonen van advocaten invoerde, vechten we mee aan voor het grondwettelijk hof omdat juridische bijstand zo nog meer een luxeproduct wordt dat niet voor eenieder beschikbaar is. Wij verzetten ons tegen de besparingen in justitie, tegen het verhogen van de rolrechten en tegen de afbouw van de vredegerechten, die het dichtst bij de mensen staan, wat slechts enkele van de voorstellen zijn van minister van Justitie Koen Geens in zijn ‘justitieplan’ van 2015.

Ieder jaar organiseren we een internationaal colloquium om de progressieve stromingen en ervaringen met elkaar in contact te brengen en alternatieven te formuleren. Enkele van de thema’s: ‘stakingsrecht: een bedreigd democratisch recht?’, ‘Opsluiten en de sleutel weggooien? Zin en onzin van de gevangenis’, ‘Is het een misdaad vreemdeling te zijn?’,..

Ten slotte is het voeren van een maatschappelijk debat een wezenlijk onderdeel van ons beroep als advocaat. Via publicaties proberen we onze visie  en de stem van onze cliënten naar buiten te brengen.

OOK OP INTERNATIONAAL NIVEAU

80% van de nieuwe Belgische wetgeving heeft zijn oorsprong in verordeningen, richtlijnen en besluiten van de Europese Unie. Dezelfde fenomenen van flexibilisering en repressie, maar ook van verweer en verzet daartegen, tekenen zich wereldwijd af. Een belangrijk onderdeel van de werking van PLN is de samenwerking met internationale organisaties van democratische juristen, het observeren van principiële processen in het buitenland,  de deelname aan fact-finding missies naar andere landen waar de mensenrechten onder druk staan zoals Libanon, Palestina, de Filippijnen, India, Brazilië, Turkije...

Wij ondersteunen de jaarlijkse actie in het kader van de Internationale Dag van de Bedreigde Advocaat. Dit jaar stond deze in het teken van onze Filippijnse confraters, die niet alleen bedreigd, vervolgd en vermoord worden, maar ook geconfronteerd worden met totale straffeloosheid.

PLN verdedigt de progressieve verworvenheden van het Volkerenrecht en het Internationaal Humanitair Recht. Wij verdedigen de soevereiniteit van de naties en het recht op zelfbeschikking van de volkeren en hun recht te beschikken over hun grondstoffen. In juli 2014 publiceerden we samen met 150 juristen een opinie om de oorlog in de Gaza-strook te veroordelen en vroegen we sancties tegen Israël.

VERZET EN DE KRACHT VAN SOCIALE ACTIE

Veel van de sociale verworvenheden zoals de sociale zekerheid, het stemrecht, de afschaffing van kinderarbeid, het pensioen... zijn het resultaat geweest van stakingen en collectieve acties. Deze en andere grondrechten kreeg de bevolking niet in de schoot geworpen. En ze staan dag in, dag uit onder druk.

Het verdedigen van deze fundamentele rechten en vrijheden is voor ons van cruciaal belang. Meer nog dan verkiezingen bepalen zij het democratische gehalte van de maatschappij. Sociale vooruitgang komt er maar door strijd, wanneer mensen zich groeperen om krachtsverhoudingen op te bouwen om hun rechten af te dwingen of nieuwe rechten te doen ontstaan. De werknemersorganisaties hebben daarin een belangrijke rol.

PLN wil via individuele of collectieve eisen, al dan niet voor rechtbanken, de sociale beweging versterken en er deel van uitmaken.

Onder andere om deze reden organiseerden wij samen met rechtenstudenten ‘legal teams’ tijdens de nationale betoging van 6 november 2014 en de provinciale en nationale stakingsdagen van de herfst van 2014, en deelden een flyer met de 10 rechten van de staker uit. Het boek ‘Je rechten bij openbare actie’ (geschreven door onze advocaten Edith Flamand en Raf Jespers) is een instrument voor alle actievoerders om zo ruim mogelijk gebruik te kunnen maken van het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting.

PLN verdedigt het recht op actie en organisatie voor alle bewegingen die opkomen tegen onrecht en onderdrukking en die zich inzetten voor maatschappelijke verandering. We steunen het burgerinitiatief Hart boven Hard/Tout autre Chose.

Wij verzetten ons tegen de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes), die het mogelijk maken om vreedzaam protest als “overlast” te kwalificeren en de deelnemers zonder tussenkomst van een rechtbank te bestraffen.

De regering Michel I heeft op 16 januari 2015 twaalf maatregelen genomen om de strijd tegen radicalisme en terrorisme te versterken. Eén van deze maatregelen is het inzetten van het leger voor specifieke bewakingsopdrachten. Dit wil concreet zeggen dat al sinds enkele weken gewapende militairen op verschillende zogenaamde ‘gevoelige’ plaatsen in de stad staan om ze te bewaken.  PLN verzet zich tegen deze maatregel: deze is niet alleen inefficiënt maar ook illegaal. Wij ondersteunen de campagne ‘zonder soldaat-straat’ en doen een warme oproep aan iedereen om mee te doen.[1] Dit jaarboek wordt uitgebracht door  OASeS, ‘Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad’, een onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie aan de Universiteit Antwerpen.