De nv Antwerps Sportpaleis vroeg op 9 november 2012 een milieuvergunning aan om een capaciteitsuitbreiding te bekomen van de maximale bezettingsgraad voor het Sportpaleis. De maximale bezettingsgraad van de gehele Sportpaleis-site (incl. Lotto Arena en Hospitality center) nam toe met 4.959 bezoekers, in totaal 31.409 bezoekers.

In juli 2014 besloot de minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de vergunning toe te kennen.

Op verzoek van een buurtbewoner die op 300 meter van het Sportpaleis woont, tekenden de advocaten van PROGRESS Lawyers Network Antwerpen beroep aan tegen de vergunningsbeslissing. Het Sportpaleis voorzag tijdens de evenementen zelf niet in voldoende parkeerplaatsen en deed daarom beroep op de parkeerplaatsen op het openbaar domein. Dat laten de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) echter niet toe, daar zij het Sportpaleis de verplichting opleggen om bij elk evenement de parkeerbehoefte op te vangen op ‘terreinen die gedurende het hele evenement uitsluitend ter beschikking staan van de exploitant’. Op die manier beoogt het GRUP de uitbating van grootschalige sport- en evenementenhallen duurzaam samen te laten gaan met andere functies als wonen, horeca en kantoren.

De vergunde capaciteitsuitbreiding veroorzaakte daardoor een bovenmatige parkeerdruk in de omliggende wijken en voor de buurtbewoners van de Sportpaleis-site. De verwachtingen voor 2020 beloofden bovendien geen beterschap: een tekort aan 1.818 parkeerplaatsen bij een evenement in het Sportpaleis en zelfs 3.045 parkeerplaatsen bij gelijktijdige evenementen in het Sportpaleis en de Lotto Arena.

De Raad stelde dan ook terecht vast dat ‘de motivering van het bestreden besluit omtrent de parkeerbehoefte en parkeerdruk van de vergunde activiteiten op verscheidene vlakken gebreken vertoont of ondeugdelijk is’. De Raad besloot eveneens dat het niet is aangetoond dat de exploitant de parkeerbehoefte kan opvangen in overeenstemming met de voorschriften van het GRUP.

Er wordt nu verder onderzocht welke verdere gevolgen de vernietiging van de milieuvergunning heeft voor de uitbating van het Sportpaleis. De buurtbewoners hopen dat het Sportpaleis nu zelf het nodige zal doen om de parkeerbehoefte op te vangen.

Lees ook: 
http://www.gva.be/cnt/dmf20170706_02959764/raad-van-state-vernietigt-milieuvergunning-van-sportpaleis-en-lotto-arena

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170706_02959769