Naar aanleiding van de weigering van staatssecretaris Francken om een visum af te leveren in uitvoering van de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), werden wij genoodzaakt om een dwangsom te vragen.

De rechter bevestigt vooreerst dat de familie in gevaar verkeert en dat een visum dient te worden afgeleverd zoals de RVV het oplegt.

De rechter heeft daarentegen, verrassend genoeg, beslist dat zij niet bevoegd zou zijn om een dwangsom op te leggen in deze materie.

De weigering van de rechter om een dwangsom uit te spreken, ontneemt de familie elk drukkingsmiddel om een einde te stellen aan de onwettelijke houding van de staatssecretaris.

De Syrische familie beslist dan ook om beroep aan te tekenen tegen de beschikking.

Een dwangsom vormt slechts een drukkingsmiddel om een juridische beslissing te doen naleven. Met of zonder dwangsom, de staatssecretaris is gehouden de beslissing van de RVV na te leven en dient dus een visum af te leveren.

Gezien de onwettelijke weigering van de staatssecretaris vragen wij aan Eerste Minister Michel om zich over het dossier te ontfermen teneinde een einde te maken aan deze onmenselijke en illegale situatie. Laten we vooral niet vergeten dat het hier gaat om een gezin met twee kinderen van vijf en acht jaar dat zich in het hart van de oorlog bevindt.

Deze beschikking is een vrijgeleide voor de Belgische staat om rechterlijke beslissingen naast zich neer te leggen en de scheiding der machten niet langer te respecteren.