Hoeveel kost uw advocaat?

U heeft gekozen voor een progressief advocatenkantoor dat kwaliteitsvolle bijstand geeft. Onze advocaten zullen tijdens de eerste consultatie met u bespreken wat de mogelijkheden zijn in uw zaak. Voor dit eerste oriënterende gesprek rekenen we 40 euro per half uur aan.

Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of uw advocatenkosten eventueel kunnen betaald worden door een rechtsbijstandverzekering.

Komt u in aanmerking voor het zogenaamde pro deo-systeem, dan bekijkt uw advocaat of hij de procedure die u wenst pro-deo voor u zal voeren, dan wel of hij u doorverwijst naar het Bureau voor Juridische Bijstand.

Factuur en voorschotten

Als advocaten werken we met voorschotten (provisies) en een slotfactuur, de zogenaamde staat van ereloon en kosten. Op uw vraag kan ook een tussentijdse staat worden opgesteld. De staat valt uiteen in drie delen: de kantoorkosten, de gerechtskosten en het ereloon van de advocaat.

- Voor de kantoorkosten hanteren we vaste tarieven. Zo betaalt u 25,00 euro voor de aanmaak van een dossier, 12,50 euro voor elk blad dat wordt getypt, 0,40 euro per kilometer verplaatsing…
- De gerechtskosten zijn de kosten die de rechtbank aanrekent, de deurwaarderskosten, de gerechtsdeskundige, zegelrechten,... Het gaat om kosten die u moet voorschieten wanneer u zelf een zaak start; als u uw zaak wint kan u ze meestal van de verliezende partij terugvorderen.
- Wat het ereloon betreft hanteren we een democratisch uurtarief. Dat lijkt ons nog altijd het eerlijkste systeem; u betaalt de prestaties die in uw dossier werden geleverd. Onze prestaties zijn divers: besprekingen met de cliënt, het instuderen van een dossier, het op papier zetten van de argumenten, briefwisseling, telefoneren, verplaatsingen, het pleiten van de zaak…
Bij het bepalen van het ereloon wordt rekening gehouden met uw financiële mogelijkheden, of het om een eenvoudig of complex dossier gaat, de waarde van de zaak, de specialisatie van de advocaat, de hoogdringendheid, het behaalde resultaat…
   
Wij kunnen op voorhand niet voorspellen hoeveel tijd uw zaak in beslag zal nemen. Elk dossier is anders. Veel hangt af van bijvoorbeeld hoe de tegenpartij zal reageren. Wat wij wel kunnen is u een schatting geven van hoeveel uw zaak u minstens kan kosten.

Betalingsvoorwaarden

De advocaat zal u meedelen aan welk tarief hij/zij werkt en welke kosten u kan verwachten. Er zal een provisie gevraagd worden om het dossier te starten, eveneens zal afgesproken worden of u verder maandelijkse provisies moet betalen of dat u, wanneer de kosten verder oplopen een bijkomende provisie moet betalen.
Behoudens in zeer uitzonderlijke gevallen werken onze advocaten niet zonder zich vooraf te verzekeren van de noodzakelijke betaling. Indien zij van u geen betaling ontvangen en er niet tot een betalingsregeling kan worden overgegaan, kan u niet verwachten dat er verder gewerkt wordt in uw dossier en zal u een slotafrekening ontvangen.

Voorwaarden:

  • De door uw advocaat gevraagde bedragen worden betaald binnen de 14 dagen, tenzij hierover een andere afspraak werd gemaakt.
  • Indien wij tot schriftelijke aanmaningen moeten overgaan zal telkens 15 euro worden aangerekend.
  • Bijkomende kosten van aanmaning door een deurwaarder vallen eveneens ten uwen laste.

Indien u betalingsmoeilijkheden heeft, spreek er dan tijdig over met uw advocaat, in bepaalde gevallen kan een afbetalingsplan worden afgesproken.

Terugvorderen advocatenkosten

Als u uw zaak wint, kunt u in bepaalde gevallen van de tegenpartij de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding vorderen, dit is een vergoeding voor het feit dat u beroep hebt moeten doen op een advocaat om de kantoorkosten en het ereloon die u hebt moeten betalen (deels) te recupereren. Het gaat slechts om een forfaitaire vergoeding, zeker niet om de terugbetaling van al uw kosten. De rechter bepaalt in het vonnis welk bedrag u toekomt. Dat gebeurt aan de hand van een tarievenschaal.