Hoeveel kost uw advocaat?

U heeft gekozen voor een progressief advocatenkantoor dat kwaliteitsvolle bijstand verleent. Onze advocaten zullen tijdens de eerste consultatie met u bespreken wat de mogelijkheden zijn in uw zaak. 

Voor dit eerste oriënterende gesprek rekenen we 50,00 euro per half uur aan inclusief BTW. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of uw advocatenkosten eventueel kunnen betaald worden door een rechtsbijstandsverzekering.

Komt u in aanmerking voor het zogenaamde pro deo-systeem, dan bekijkt uw advocaat of hij de procedure die u wenst, pro-deo voor u zal voeren, dan wel of hij u doorverwijst naar het Bureau voor Juridische Bijstand.

Factuur en voorschotten

Als advocaten werken we met voorschotten (provisies) en een slotfactuur, de zogenaamde staat van ereloon en kosten. Op uw vraag kan ook een tussentijdse staat worden opgesteld. De staat valt uiteen in drie delen: de kantoorkosten, de gerechtskosten en het ereloon van de advocaat.

  • Voor de kantoorkosten hanteren we vaste tarieven. Zo betaalt u 25,00 euro voor de aanmaak van een dossier, 12,00 euro voor elk blad dat wordt getypt, 0,50 euro per kilometer verplaatsing buiten Antwerpen en 6 euro per verplaatsing binnen Antwerpen; de kosten zijn telkens inclusief BTW;
  • De gerechtskosten zijn de kosten die de rechtbank aanrekent, de deurwaarderskosten, de gerechtsdeskundige, zegelrechten,... Het gaat om kosten die u moet voorschieten wanneer u zelf een zaak start; als u uw zaak wint kan u ze meestal van de verliezende partij terugvorderen;

Wat het ereloon betreft hanteren we in uw dossier een uurtarief van 100 € per uur inclusief BTW.  Onze prestaties zijn divers: besprekingen met de cliënt, het instuderen van een dossier, het op papier zetten van de argumenten, briefwisseling, telefoneren, verplaatsingen, het pleiten van de zaak… Wij kunnen op voorhand niet voorspellen hoeveel tijd uw zaak in beslag zal nemen. Elk dossier is anders. Veel hangt af van bijvoorbeeld hoe de tegenpartij zal reageren. Wel kunnen wij u een schatting geven van hoeveel uw zaak u minstens zal kosten. Op het einde ontvangt u steeds een staat van kosten en ereloon met een overzicht van alle geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Betalingsvoorwaarden

De advocaat zal u meedelen aan welk tarief hij/zij werkt en welke kosten u kan verwachten. Er zal een provisie gevraagd worden om het dossier te starten, eveneens zal afgesproken worden of u verder maandelijkse provisies moet betalen of dat u, wanneer de kosten verder oplopen een bijkomende provisie moet betalen.

Behoudens in uitzonderlijke gevallen werken onze advocaten niet zonder zich vooraf te verzekeren van de   noodzakelijke betaling. Indien zij van u geen betaling ontvangen en er geen betalingsregeling kan worden bereikt, kan u niet verwachten dat er verder gewerkt wordt in uw dossier en zal u een slotafrekening ontvangen.

Voorwaarden:

  • De door uw advocaat gevraagde bedragen worden betaald binnen de 14 dagen, tenzij hierover een andere afspraak werd gemaakt;
  • Indien wij tot schriftelijke aanmaningen moeten overgaan zal telkens 15 euro worden aangerekend;
  • Bijkomende kosten van aanmaning door een deurwaarder vallen eveneens ten uwen laste.         

Als u betalingsproblemenheden heeft, spreek er dan tijdig over met uw advocaat, in bepaalde gevallen kan een afbetalingsplan worden afgesproken.

Terugvorderen advocatenkosten

Als u uw zaak wint, kunt u in bepaalde gevallen van de tegenpartij de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding vorderen. Dit is een vergoeding voor het feit dat u beroep hebt moeten doen op een advocaat waardoor u de kantoorkosten en het ereloon die u hebt moeten betalen (deels) kan recupereren. Het gaat om een forfaitaire vergoeding, niet om de terugbetaling van al uw kosten. De rechter bepaalt in het vonnis welk bedrag u toekomt. Dat gebeurt aan de hand van een tarievenschaal. 

De tarievenschaal vindt u terug in een Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007, te raadplegen op www.staatsblad.be