Kan ik een GAS-boete krijgen?

Lees meer...
Elke volwassene die de corona-maatregelen niet respecteert, kan een GAS-boete krijgen. Daartoe heeft de regering Wilmès een Koninklijk Besluit aangenomen dat het gebruik van GAS-boetes in het hele land mogelijk maakt, en dit voor de hele crisisperiode, dat wil zeggen de periode die beslist is door de federale regering. Het zijn wel de gemeenten die beslissen of ze deze wetgeving al dan niet toepassen. Elke gemeente moet de gemeentelijke verordeningen aanpassen en overtredingen van de coronamaatregelen erin opnemen om GAS-boetes te kunnen geven. Een GAS-boete die wordt opgelegd wanneer de gemeente (nog) geen wijziging van het politiereglement heeft doorgevoerd, is onwettig. In dit geval kan echter een normale (strafrechtelijke) boete worden opgelegd (zie hieronder).
Waarvoor kan ik een GAS-boete te krijgen?

Lees meer...
Ik kan een boete krijgen als ik me niet aan de hierboven beschreven maatregelen houd (zie wat verboden is en wat toegestaan is), in het bijzonder: - als je het verbod op samenscholing overtreedt; - als je de regels van de sociale afstand niet respecteert; - als je een niet-essentiële reis maak; - als je jouw winkel opent alhoewel dat niet mag Als mijn gemeente voor het GAS-systeem heeft gekozen, kunnen deze overtredingen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.
Hoe kom ik te weten of er in mijn gemeente GAS-boetes worden gegeven?

Lees meer...
Gemeenten moeten hun gemeentelijke verordeningen aanpassen. Het is moeilijk om een overzicht te krijgen van welke gemeenten dat (al) hebben gedaan. In principe moet de gemeente haar burgers informeren, bijvoorbeeld via de gemeentelijke krant of de website van de gemeente. Steeds meer gemeentes pasten intussen hun reglement aan, zodat GAS-boetes voor overtreding van Corona-maatregelen mogelijk worden. Wanneer een gemeente GAS-boetes mogelijk heeft gemaakt, zullen inbreuken op coronamaatregelen die op het grondgebied van die gemeente zijn gepleegd, alleen strafrechtelijk worden vervolgd, als tegelijkertijd ook een ander strafbaar feit werd gepleegd (bijvoorbeeld samenscholing en vrijwillig spugen of niezen in het bijzijn van anderen) of als het de tweede inbreuk op een coronamaatregel is.
Hoeveel bedraagt de GAS-boete voor inbreuk op de corona-maatregelen?

Lees meer...

250 euros.

Wie kan een GAS-boete krijgen?

Lees meer...

Elke persoon die 18 jaar of ouder is en die niet verlengd minderjarig of onbekwaam werd verklaard. Minderjarigen kunnen dus geen GAS-boete krijgen voor de overtreding van een corona-maatregel. Zij kunnen wel andere straffen krijgen (zie hieronder)

Wie kan een GAS-boete geven?

Lees meer...
Een politieagent stelt de overtreding vast en geeft de informatie door aan de gemeenteambtenaar die beslist om al dan niet een GAS-boete te geven, behalve in het geval van onmiddellijke betaling (zie hieronder).
Kan ik een GAS-boete betwisten?

Lees meer...

Ja. Je ontvangt een brief twee tot drie weken na de overtreding, met daarin een beschrijving van de feiten, de overtreding en het bedrag van de boete. U moet de boete binnen 30 dagen na ontvangst van deze brief betalen, tenzij u besluit deze te betwisten.

U kunt uw argumenten oplijsten en per brief of email (de wijze en de termijn waarin waarop staat in de brief van de gemeente) naar de gemeente sturen. U kunt ook vragen om gehoord te worden. Dit gebeurt normaal gezien in persoon, maar het kan ook per telefoon of videoconferentie. Wellicht zullen de gemeentes tijdens de Corona-crisis kiezen voor het horen via telefoon of video-conferentie.

De sanctionerend ambtenaar van de gemeente kan uw argumenten ongegrond verklaren. In dit geval ontvangt u een brief met een nieuwe termijn van 30 dagen om de boete te betalen. 

Kan ik in beroep gaan als mijn beroep wordt afgewezen?

Lees meer...
U kunt binnen 30 dagen in beroep gaan tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar om de GAS-boete te handhaven. De politierechtbank is bevoegd. Zij zal zich uitspreken over de wettigheid en de evenredigheid van de opgelegde boete. De rechter kan besluiten de GAS-boete te behouden of te wijzigen. Er is geen beroep mogelijk tegen het vonnis van de politierechtbank.
Kan men mij vragen om onmiddellijk te betalen?

Lees meer...

Ja, de politie kan onmiddellijke betaling vragen, maar alleen als u akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat, wordt de normale procedure gevolgd: u ontvangt een brief, u kunt de boete aanvechten en vragen om gehoord te worden.

Onmiddellijke betaling gebeurt met een bankkaart, creditcard, mobiele terminal of smartphone-applicatie.

Onmiddellijke betaling is niet mogelijk als er ook overtredingen worden vastgesteld die niet tot een GAS-boete kunnen leiden. 

Wat als ik niet betaal?

Lees meer...
Als u niet binnen 30 dagen betaalt, ontvangt u een herinnering (tenzij u de boete heeft betwist). Vanaf de herinnering begint een nieuwe termijn van 30 dagen waarin u kan betalen. Let op: na afloop van de eerste periode van 30 dagen kan u de boete niet meer betwisten. Als u na een eerste aanmaning nog steeds niet betaalt, kan een gedwongen invorderingsprocedure worden gestart, tenzij er tijdig een beroep is ingesteld.
Tot wanneer kan de gemeente GAS-boetes opleggen bij niet-naleving van de coronamaatregelen?

Lees meer...

Dit is een uitzonderlijke maatregel in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Deze GAS-boetes zijn alleen mogelijk tijdens de crisisperiode en met name in de periode die beslist wordt door de regering.

Loop ik het risico strafrechtelijk te worden vervolgd nadat ik een GAS-boete heb ontvangen?

Lees meer...

Ja, ook al heb je de boete al betaald. Het Openbaar Ministerie kan altijd een strafvervolging instellen, een straftransactie voorstellen of een strafrechtelijke bemiddeling.

Het Openbaar Ministerie heeft beslist om alleen te strafrechtelijk te vervolgen wanneer er meer dan één misdrijf is gepleegd, bijvoorbeeld als je drugs hebt verkocht tijdens een samenscholing, of in geval van herhaaldelijke inbreuk op de corona-maatregelen.

Gaat het om een eenmalige overtreding van enkel de corona-maatregelen, dan zal het Openbaar Ministerie niet vervolgen, indien al een GAS-boete werd gegeven.

Indien u zou worden vervolgd, en u wordt vrijgesproken, dat zal de betaalde GAS-boete worden terugbetaald. Als u wordt veroordeeld tot betaling van een strafrechtelijke boete, zal de al betaalde GAS-boete hiervan worden afgetrokken.