Tijdelijke werkloosheid is enkel mogelijk voor werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst. Indien je werkgever je niet langer kan tewerkstellen, kan hij je onder bepaalde voorwaarden tijdelijk werkloos stellen en kan je in principe gedurende deze periode, mits naleving van bepaalde formaliteiten, een uitkering ontvangen van de RVA.

 

Afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt, bestaan er twee types tijdelijke werkloosheid waarop je werkgever eventueel een beroep kan doen: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Vanaf 13.03.2020 kan alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan je werkgever ook nog een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Interimcontracten

Als je een interimkracht bent met een langere opdracht, dan gelden voor jou dezelfde voorwaarden als voor de vaste werknemers: je kan samen met hen tijdelijk werkloos gesteld worden.

Met "langere opdracht" wordt bedoeld dat er na het einde van de lopende interimovereenkomst en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten.

Er moet dus redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat je verder zou blijven werken zijn, mocht er geen Coronacrisis zijn. Je interimkantoor kan dit aantonen aan de hand van de overeenkomst die het heeft met de werkgever/gebruiker.

Voorbeelden:

  • Een interimkracht werkt al 3 maanden bij dezelfde gebruiker onder het motief ‘instroom’ of ter vervanging van een vaste werknemer.
  • Er worden opeenvolgende weekcontracten gesloten.

Tijdelijke contracten

Als je een tijdelijk contract hebt, dan gelden voor jou dezelfde voorwaarden als voor de werknemers met een contract van onbepaalde duur: je kan samen met hen tijdelijk werkloos gesteld worden.

Tewerkgestelden bij de overheid

  • Statutairen:

Als statutair tewerkgestelde ben je geen werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Tijdelijke werkloosheid is dus niet mogelijk voor jou.

  • Contractuelen:

Contractueel personeel dat bij een overheid in dienst is met een arbeidsovereenkomst kan eventueel tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (en heel uitzonderlijk wegens economische redenen).

Let op: het moet volledig onmogelijk zijn om nog te werken, en in een overheidsdienst kunnen waarschijnlijk vervangende taken worden verricht.