In principe moet je werkgever het gewaarborgd loon uitbetalen gedurende de eerste maand ziekte. De huidige instructies van de FOD Werkgelegenheid luiden echter als volgt: wordt er tijdens je ziekte tijdelijke werkloosheid ingevoerd in de onderneming, dan ontvang je vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid ziekte-uitkeringen en stopt je recht op gewaarborgd loon.

PROGRESS Lawyers Network is het hier samen met de vakbonden niet mee eens. Voor de samenloop van schorsingen geldt als uitgangspunt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet omwille van twee verschillende redenen kan worden geschorst. De regel is dat de eerste schorsingsoorzaak voorrang heeft. Als je dus eerst ziek wordt en nadien in tijdelijke werkloosheid wordt gesteld, wordt jouw arbeidsovereenkomst geschorst omwille van ziekte en heb je recht op gewaarborgd loon.  

Voor arbeiders geldt dit ook. De samenloop tussen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en ziekte wordt in de arbeidsovereenkomstenwet niet geregeld. Het wordt voor arbeiders enkel geregeld voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (art. 56 AOW). Dit betekent dat we ook voor arbeiders in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht terugvallen op de algemene regel dat de eerste schorsingsgrond voorrang heeft en je dus recht hebt recht op gewaarborgd loon. Alleen de arbeiders die ziek zijn en nadien werkloos worden omwille van economische redenen verliezen hun recht op gewaarborgd loon.