Werkgevers kunnen elke reden inroepen als ontslag, en er is geen wettelijke ontslagbescherming voor een situatie als deze. 

PROGRESS Lawyers Network vindt dat de regering in deze tijden een ontslagverbod in het leven zou moeten roepen.

Momenteel is deze er nog niet en zou je werkgever - na het versturen van ingebrekestellingen – kunnen inroepen dat het contractueel vastgelegde aantal uren niet wordt gepresteerd. 

In dat geval zou je nadien een schadevergoeding kunnen vragen op basis van kennelijk onredelijk ontslag.

Veel werknemers bevinden zich namelijk in een situatie die we zouden kunnen bestempelen als overmacht. Ze zijn gebonden aan hun arbeidsovereenkomst en de verplichtingen die daaraan verbonden zijn, zoals in veel gevallen een aantal uren te presteren arbeid per  week. Anderzijds is er alleen opvang in scholen voor kinderen van wie de ouders in essentiële sectoren werken en niet kunnen thuiswerken. In de crèches is de opvang nog iets ruimer maar ook daar is de vraag aan de ouders om de kinderen zoveel als mogelijk thuis op te vangen. Hierdoor is het door de zorg voor de kinderen niet mogelijk om hun arbeidsovereenkomst uit te voeren zoals gewoonlijk.

Veel werkgevers gaan hier flexibel mee om maar andere ook niet.

Het is volgens de RVA geen optie om de werknemers in kwestie tijdelijk werkloos te stellen. Op hun website staat immers te lezen: ‘In principe blijven de scholen open en wordt er in opvang voorzien. Ook de crèches blijven open. Normaliter kan men dus geen gebrek aan kinderopvang inroepen om tijdelijk werkloos wegens overmacht te worden gesteld.’ Dit is alleszins wat kort door de bocht als we de richtlijnen van de kinderopvang erop nalezen. In ieder geval merken we in de praktijk dat werkgevers zich toch op tijdelijke werkloosheid voor deze werknemers beroepen.

Tenslotte blijven de gewone verlofstelsels bestaan zoals ouderschapsverlof, jaarlijkse vakantie,.. maar het is heel begrijpelijk dat werknemers daar geen gebruik van wensen te maken aangezien ze hun kot niet uit mogen en deze mogelijkheden willen voorbehouden voor andere momenten. 

Geen pasklaar antwoord dus.