Als geëngageerd advocatenkantoor staan we ook in deze moeilijke periode aan de kant van de gewone mensen, werknemers en vakbonden. De samenleving toont zich vandaag solidair. Ook het team van PROGRESS Lawyers Network wil haar steentje bijdragen.

We hebben veel verhalen te horen gekregen en krijgen nog meer vragen over werkomstandigheden onder Corona.

Daarom hebben we in deze FAQ de meest gestelde vragen met onze antwoorden gebundeld. We hebben deze gebaseerd op de wet en op informatie van de overheid maar vooral van de vakbonden, die uitzonderlijk werk leveren en de reden waarom ze zo nodig zijn meer dan ooit duidelijk maken. Hieronder vind je de links naar de betrokken websites.

De situatie verandert heel snel. We proberen onze website actueel te houden, maar zie je toch een fout, signaleer het ons dan gerust en we passen het zo snel mogelijk aan.

Met andere vragen kan je terecht op het e-mailadres FAQCorona@progresslaw.net. Het is mogelijk dat we voor complexer opzoekingswerk een dossier dienen op te starten.

Waar moeten bedrijven aan voldoen?

Lees meer...

Sinds 18 maart 2020 gelden strenge maatregelen, de zogenaamde ‘lockdown-light’ (Ministeriële Besluiten van 18 en 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te beperken). Dit heeft grote gevolgen voor de werkomstandigheden van de meeste mensen.

Handelszaken en winkels worden gesloten, behalve (dieren)voedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen. 

Ondernemingen die als essentieel worden aangeduid (bv. gezondheidszorg, voeding,…, zie verder onder vraag 14 voor de volledige lijst) moeten blijven functioneren.

Alle nog functionerende ondernemingen (al dan niet essentieel) zijn verplicht om hun werknemers van thuis uit te laten werken voor elke functie waar dit mogelijk is.

Kan dit niet, dan gelden strenge veiligheidsvoorschriften, zowel tijdens de uitoefening van het werk als bij het door de werkgever georganiseerde vervoer.

De overheid heeft de volgende checklist voor zelfcontrole gepubliceerd:

1. Administratief onderzoek           

                1)            Informatie en vorming

 • Worden externen onthaald en collega’s verwelkomd zoals het hoort (geen hand, automatisch afstand houden).
 • Beschikt men over advies van de externe preventiedienst?
 • Heeft men hiervoor een opleiding aan de werknemers gegeven?
 • Is men op de hoogte van de wijze van overdracht (druppeltjes via hoesten, niezen, maar ook via oppervlakten)?
 • Heeft men een schoonmaakprogramma met prioritaire aandacht voor oppervlakten, klinken, knoppen, telefoons, printers (alles wat aangeraakt wordt)?
 • Heeft men voorzien om de werkplaats te ontsmetten wanneer een werknemer de werkplek wegens ziekte verlaat?

 

                2)            Werken met derden

 • Worden derden ingelicht van deze maatregelen?

 

                3)            Controle werknemers

 • Worden werknemers met een milde hoest naar huis verwezen?
 • Worden werknemers met beperkte verhoogde lichaamstemperatuur (reeds >= 37,3 °C) naar de huisarts verwezen (na telefonische aankondiging)?
 • Wordt dit ook in posters opgenomen?
 • Wordt maximaal in telewerk voorzien?

 

2. Onderzoek op de werkplaats

                1)            Sociale voorzieningen

 • Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen?
 • Is er papier voorzien?                  
 • Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen moeten worden?
 • Hangen de richtlijnen van de Vlaamse Overheid uit i.v.m. sociale distantiëring en hygiëne?
 • Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van elkaar te eten (1,5m à 2m tussenin, niet recht over elkaar)?

 

                2)            Werkplaats

 • Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (> 1,5m)?
 • Zijn de lokalen voldoende verlucht?
 • Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen die door meerdere werknemers gebruikt worden)?

 

                3)            Liften

 • Worden liften uit dienst genomen of is er een affichering dat ze zo weinig mogelijk gebruikt mogen worden (reden: in een lift kan social distancing niet toegepast worden)?   

 

                4)            Vergaderzalen

 • Worden niet-essentiële vergaderingen geannuleerd?
 • Worden de essentiële vergaderingen beperkt in tijd?
 • Wordt het aantal deelnemers beperkt?
 • Na vergaderen de ruimte reinigen en verluchten?

 

                5)            Voertuigen

 • Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet?

 

Als de onderneming niet aan deze verplichtingen kan voldoen, moet zij sluiten.

Indien wordt vastgesteld dat de maatregelen niet worden nageleefd kan in eerste instantie een boete worden opgelegd; bij een nieuwe inbreuk wordt de onderneming gesloten.

Op deze regel is een belangrijke uitzondering voorzien voor de essentiële bedrijven: zij moeten de veiligheidsvoorschriften in de mate van het mogelijke naleven en kunnen niet gesloten worden.

 

1. Wat kan ik doen als er een gebrek aan basishygiëne en/of beschermingsmiddelen is? Kan ik dan naar huis gaan?

Lees meer...

In principe is de werknemer die arbeidsgeschikt is verplicht zijn werk uit te voeren zoals het overeengekomen is.

Zoals boven vermeld bij de checklist voor zelfcontrole moet de werkgever zorgen dat de basishygiëne gewaarborgd is: je moet regelmatig grondig je handen kunnen wassen met water en zeep, en er moeten papieren handdoekjes voorzien zijn om ze af te drogen.

Handschoenen zijn niet nuttig om virusoverdracht tegen te gaan: handen wassen en het gezicht niet aanraken zijn hiervoor de voornaamste gedragsregels. De werkgever is dus niet verplicht deze te voorzien, tenzij uiteraard voor werkzaamheden waarbij ze een vast deel van de uitrusting vormen, zoals in de poetssector.

Handgel dient slechts aanvullend gebruikt te worden, bv. als er vaak contact is met derden aan een onthaal of bij ontvangst van cash gelden.

Mondmaskers zijn voorbehouden voor zorgverleners en gebruik in ziekenhuizen. Je werkgever is dus zeker niet verplicht die te voorzien, tenzij in bedrijven waar dit in niet-Coronatijden wel het geval is, zoals de chemische industrie.

Wat doe je als je werkgever zich hier niet aan houdt?

Hieronder volgt een mogelijk stappenplan.

1. In de eerste plaats kan je met je werkgever overleggen en hem herinneren aan de verplichte maatregelen die de regering heeft opgelegd.

2. Je kan ook altijd contact opnemen met je vakbondsafgevaardigde. Is er geen vakbond aanwezig in je onderneming, dan kan je de vakbond contacteren van de sector waarin je onderneming actief is.

3. Ook de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer kan zijn oordeel geven over de vraag of je al dan niet veilig kan werken. De contactgegevens staan in het arbeidsreglement of kan je opvragen bij de vakbond of bij je werkgever.

4. Stel je vast dat je werkgever hardleers is, dan kan je (eventueel anoniem) klacht indienen bij de volgende diensten:

Hierbij verzamel je best bewijzen van het feit dat je werkgever geen of onvoldoende veiligheidsmaatregelen neemt (foto’s, verklaringen collega’s,…). 

Je zou ook het artikel I.2-26 van de Codex welzijn op het werk kunnen inroepen. Dit artikel zegt dat “Een werknemer die, in geval van een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk gevaar, zijn werkpost of een gevaarlijke zone verlaat, daar geen nadeel van (mag) ondervinden en moet worden beschermd tegen alle ongerechtvaardigde nadelige gevolgen daarvan.” Je moet dit dan wel onmiddellijk laten weten aan het bevoegde lid van de hiërarchische lijn en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Je stelt je werkgever best ook in gebreke door hem een aangetekende brief te sturen met jouw beschrijving van de situatie en de redenen waarom je niet meer wil komen werken. Of dit artikel ingeroepen kan worden is echter betwistbaar, dus je riskeert mogelijk toch loonverlies of een sanctie.

2. Wat als social distancing op mijn werkplek onmogelijk is?

Lees meer...
In dat geval moet het bedrijf sluiten. Als je werkgever in deze omstandigheden toch vindt dat je moet komen werken, volg je het stappenplan uit vraag 1.

3. Kan ik zelf kiezen om naar huis te gaan omwille van gezondheidsoverwegingen?

Lees meer...

Word je zelf ziek op het werk, verwittig dan je werkgever, ga zo snel mogelijk naar huis en neem telefonisch contact op met je huisarts.

Is het een collega die ziek is, dan moet je werkgever de betrokkene adviseren om naar huis te gaan en de huisarts te contacteren.

Uit voorzorg kan je werkgever de werkomgeving van je zieke collega, en alle oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals deurklinken en liftknoppen, laten ontsmetten.

Zolang jijzelf arbeidsgeschikt bent en de veiligheidsmaatregelen nageleefd worden, moet je blijven werken. 

Uiteraard kan je er, via de vakbond bv., voor ijveren dat je bedrijf gesloten wordt indien het niet tot de essentiële sectoren behoort.

4. Kan ik er zelf voor kiezen om van thuis uit te werken?

Lees meer...

Door de coronacrisis wordt thuiswerk ten zeerste aanbevolen door de overheid.

Wanneer je hierom vraagt kan je werkgever dit enkel na motivering weigeren.

Je werkgever is ook verplicht om alle werkmiddelen ter beschikking te stellen (meestal een laptop met de nodige software).

5. Hoe kan ik aantonen dat ik onderweg ben naar mijn werk (in het geval van een politiecontrole)?

Lees meer...

Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten, bv. naar het werk.

Minister Koen Geens heeft tijdens een radio-interview op 18.03.2020 gezegd dat mensen die op weg zijn naar hun werk zich moeten kunnen legitimeren en dat hierop gecontroleerd zal worden.

Er is in tegenstelling tot in Frankrijk echter geen systeem met attesten voorzien

Je werkgever kan je een attest bezorgen maar dit is geen verplichting.

6. Wat als mijn werkgever mij vraagt om te gaan werken in een risicozone? Bv. om te gaan poetsen in een ziekenhuisafdeling die nu voorzien wordt voor Coronapatiënten?

Lees meer...

In principe is de werknemer die arbeidsgeschikt is verplicht zijn werk uit te voeren zoals het overeengekomen is.

Er zijn echter strenge voorwaarden in de bovenvermelde risicovolle omstandigheden. De werkgever moet:

-          een risico-analyse doorvoeren

-          een namenlijst bijhouden van de betrokken werknemers

-          collectieve en individuele bescherming voorzien

-          specifieke veiligheidssignalering voorzien

-          voldoende en passende was- en toiletfaciliteiten te voorzien

-          maatregelen treffen in verband met werkkledij en beschermende uitrusting

-          opleiding en inlichtingen voorzien

Als je werkgever zich hier niet aan houdt, volg je het stappenplan uit vraag 1.

7. Kan ik tijdelijke werkloosheid krijgen? Wat als ik werk via een interim- of tijdelijk contract, of bij de overheid?

Lees meer...

Tijdelijke werkloosheid is enkel mogelijk voor werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst. Indien je werkgever je niet langer kan tewerkstellen, kan hij je onder bepaalde voorwaarden tijdelijk werkloos stellen en kan je in principe gedurende deze periode, mits naleving van bepaalde formaliteiten, een uitkering ontvangen van de RVA.

 

Afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt, bestaan er twee types tijdelijke werkloosheid waarop je werkgever eventueel een beroep kan doen: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Vanaf 13.03.2020 kan alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan je werkgever ook nog een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Interimcontracten

Als je een interimkracht bent met een langere opdracht, dan gelden voor jou dezelfde voorwaarden als voor de vaste werknemers: je kan samen met hen tijdelijk werkloos gesteld worden.

Met "langere opdracht" wordt bedoeld dat er na het einde van de lopende interimovereenkomst en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten.

Er moet dus redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat je verder zou blijven werken zijn, mocht er geen Coronacrisis zijn. Je interimkantoor kan dit aantonen aan de hand van de overeenkomst die het heeft met de werkgever/gebruiker.

Voorbeelden:

 • Een interimkracht werkt al 3 maanden bij dezelfde gebruiker onder het motief ‘instroom’ of ter vervanging van een vaste werknemer.
 • Er worden opeenvolgende weekcontracten gesloten.

Tijdelijke contracten

Als je een tijdelijk contract hebt, dan gelden voor jou dezelfde voorwaarden als voor de werknemers met een contract van onbepaalde duur: je kan samen met hen tijdelijk werkloos gesteld worden.

Tewerkgestelden bij de overheid

 • Statutairen:

Als statutair tewerkgestelde ben je geen werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Tijdelijke werkloosheid is dus niet mogelijk voor jou.

 • Contractuelen:

Contractueel personeel dat bij een overheid in dienst is met een arbeidsovereenkomst kan eventueel tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (en heel uitzonderlijk wegens economische redenen).

Let op: het moet volledig onmogelijk zijn om nog te werken, en in een overheidsdienst kunnen waarschijnlijk vervangende taken worden verricht.

8. Kan ik nog werken (bv. van thuis uit) als ik op tijdelijke werkloosheid sta?

Lees meer...

Neen. Wanneer (of voor de dagen dat) je tijdelijk werkloos bent kan je werkgever niet vragen om thuis te werken. Tijdelijke werkloosheid betekent immers dat de uitvoering van je arbeidsovereenkomst geschorst is.

Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het van 13 maart tot 13 juni 2020 wél toegestaan om de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit).

9. Welke dienst kan ik contacteren indien de situatie op mijn werk onveilig is?

Lees meer...

Zie het stappenplan uit vraag 1.

10. Wie controleert of de opgelegde maatregelen op mijn werkplek worden gerespecteerd?

Lees meer...

De inspectiediensten voeren controles uit op het respect voor de sociale wetten.

Specifiek voor de Coronamaatregelen is de lokale politie bevoegd (MB van 23 maart 2020).

Om hen zelf te contacteren, zie het stappenplan uit vraag 1.

11. Wat als ik niet wil gaan werken omwille van de gezondheidsrisico’s, en mijn werkgever ontslaat me daarom?

Lees meer...

Wanneer er gezondheidsrisico’s zijn en je werkt niet in een essentiële sector (zie vraag 14 voor de lijst), dan doorloop je best eerst het stappenplan uit vraag 1.

Als je werkgever je zou ontslaan omdat je omwille van gegronde en bewezen gezondheidsrisico’s niet meer wilde komen werken, dan kan je binnen het jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst een procedure opstarten bij de arbeidsrechtbank omwille van kennelijk onredelijk ontslag, en een schadevergoeding vragen.

12. Mag mijn werkgever overmacht inroepen om me op tijdelijke werkloosheid te plaatsen, terwijl er medische redenen zijn waarom ik niet kan werken?

.

Lees meer...

Dit mag in de volgende gevallen:

 • de overheid beslist dat je in quarantaine moet blijven omdat je (vermoedelijk) besmet bent
 • de bedrijfsarts is van oordeel dat je van de werkplaats moet worden verwijderd
 • je hebt een doktersattest waaruit duidelijk blijkt dat je niet mag werken, bijvoorbeeld omdat een familielid onder hetzelfde dak effectief besmet is, en er gevaar is op besmetting van andere werknemers.

Opgelet: in al deze gevallen mag je zelf niet ziek zijn. Als je ziek bent, moet de werkgever je gewaarborgd loon betalen en zal later de mutualiteit tussenkomen.

13. Moet overmacht gelden voor het ganse bedrijf om tijdelijke werkloosheid te kunnen krijgen?

Lees meer...

Neen, het is niet nodig dat het volledige bedrijf wordt gesloten om overmacht te kunnen inroepen.

In de praktijk betekent dit dat:

 • sommige werknemers of afdelingen in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden geplaatst en andere niet
 • werknemers dagen van overmacht kunnen afwisselen met arbeidsdagen.

Opgelet: tijdelijke werkloosheid moet steeds een volledige werkdag betreffen. 

14. Wat valt er onder de noemer “essentiële activiteit”?

Lees meer...

De onderstaande lijst met essentiële beroepen en diensten werd gepubliceerd in het Staatsblad als bijlage van het MB van 23 maart 2020:

 • De wetgevende en uitvoerende machten
 • De (preventieve) medische zorginstellingen
 • De instellingen voor opvang en bijstand voor oudere personen, minderjarigen, mindervaliden en kwetsbare personen
 • De asiel en migratiediensten
 • De integratie en inburgeringsdiensten
 • De telecominfrastructuur- en diensten
 • De media, journalisten en communicatiediensten
 • Afhaalophaling en -verwerking
 • Hulpverleningszones
 • Diensten van private en bijzondere veiligheid
 • Politie, defensie, Civiele Bescherming, noodcentrales en ASTRID
 • Medische hulpverlening
 • Justitie en verbonden diensten: magistratuur, penitentiaire instellingen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, …
 • Raad van State en administratieve rechtscolleges
 • Internationale instellingen en diplomatieke posten
 • Noodplannings- en crisisbeheerdiensten
 • Algemene Administratie van douane en accijnzen
 • Crèches en onderwijsinstellingen
 • Taxidiensten, openbaar vervoer, spoorvervoer, personenvervoer, zee- en luchthavens
 • Leveranciers van brandstoffen en brandhout
 • Voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij
 • Productieketens die niet kunnen worden stilgelegd
 • Verpakkingsindustrie
 • Apotheken en farmaceutische sector
 • Hotels
 • Pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen
 • Postdiensten
 • Begrafenisondernemingen en crematoria
 • Overheidsdiensten die essentiële dienstverlening aanbieden
 • Waterhuishouding en -sector (zuivering, distributie)
 • Inspectie- en controlediensten
 • Sociale secretariaten en uitbetalingsinstellingen
 • Meteo- en weerdiensten
 • Energiesector (gas, elektriciteit en olie)
 • Chemische industrie
 • Productie van medische instrumenten
 • Financiële sector
 • Grondstations van ruimtevaartsystemen
 • Wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang
 • Internationaal transport
 • Nucleaire en radiologische sector

De onderstaande lijst met essentiële beroepen en diensten werd gepubliceerd in het Staatsblad als bijlage van het MB van 23 maart 2020:

 

 • De wetgevende en uitvoerende machten
 • De (preventieve) medische zorginstellingen
 • De instellingen voor opvang en bijstand voor oudere personen, minderjarigen, mindervaliden en kwetsbare personen
 • De asiel en migratiediensten
 • De integratie en inburgeringsdiensten
 • De telecominfrastructuur- en diensten
 • De media, journalisten en communicatiediensten
 • Afhaalophaling en -verwerking
 • Hulpverleningszones
 • Diensten van private en bijzondere veiligheid
 • Politie, defensie, Civiele Bescherming, noodcentrales en ASTRID
 • Medische hulpverlening
 • Justitie en verbonden diensten: magistratuur, penitentiaire instellingen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, …
 • Raad van State en administratieve rechtscolleges
 • Internationale instellingen en diplomatieke posten
 • Noodplannings- en crisisbeheerdiensten
 • Algemene Administratie van douane en accijnzen
 • Crèches en onderwijsinstellingen
 • Taxidiensten, openbaar vervoer, spoorvervoer, personenvervoer, zee- en luchthavens
 • Leveranciers van brandstoffen en brandhout
 • Voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij
 • Productieketens die niet kunnen worden stilgelegd
 • Verpakkingsindustrie
 • Apotheken en farmaceutische sector
 • Hotels
 • Pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen
 • Postdiensten
 • Begrafenisondernemingen en crematoria
 • Overheidsdiensten die essentiële dienstverlening aanbieden
 • Waterhuishouding en -sector (zuivering, distributie)
 • Inspectie- en controlediensten
 • Sociale secretariaten en uitbetalingsinstellingen
 • Meteo- en weerdiensten
 • Energiesector (gas, elektriciteit en olie)
 • Chemische industrie
 • Productie van medische instrumenten
 • Financiële sector
 • Grondstations van ruimtevaartsystemen
 • Wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang
 • Internationaal transport
 • Nucleaire en radiologische sector

In paritaire comités gevat betekent dat het volgende:

Paritaire comités cruciale sectoren en essentiële diensten

Beperkingen 

102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens

 

104 Paritair comité voor de ijzernijverheid

Volcontinu bedrijven

105 Paritair comité voor non-ferro metalen

Volcontinu bedrijven

110 Paritair comité voor textielverzorging

 

111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot onderhoud productie, herstellingen van landbouwmachines

112  Paritair comité voor het garage bedrijf

Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten 

116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid

 

117 Paritair comité voor de petroleum nijverheid en -handel

 

118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid

 

119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren

 

120 Paritair comité voor de textielnijverheid

Beperkt tot de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten

121 Paritair comité van de schoonmaak

Beperkt tot de schoonmaak van bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten 

124 Paritair comité voor het bouwbedrijf 

Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten

125 Paritair comité voor de houtnijverheid

Beperkt tot houten verpakkingen en paletten

126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking

Beperkt tot houten verpakkingen en paletten

127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen

 

129 Paritair comité voor de voorbrenging van papierpap, papier en karton

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

Beperkt tot drukken van dag en weekbladen

132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land-en tuinbouwwerken

 

136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking 

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart

 

140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek 
Subcomités: 140.01,140.03, 140.04

Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer,  logistiek en grondafhandeling voor luchthavens

143 Paritair comité voor de zeevisserij

 

144 Paritair comité voor de landbouw

 

145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf

 

149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

 

149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen 

Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen

149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel

Beperkt tot onderhoud en herstelling

152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

 

200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden 

Beperkt tot de bedienden van ondernemingen die behoren tot de paritaire comités van arbeiders die voorkomen op de lijst en die zelf geen eigen bedienden pc hebben  

201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel 

Beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten

202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

 

202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

 

207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

 

210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid

 

211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

 

220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

 

221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten. 

222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten.

225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 

 

226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

 

227 Paritair comité voor de audiovisuele sector

Beperkt tot radio en televisie

301 Paritair comité voor het havenbedrijf 

 

302 Paritair comité voor het hotelbedrijf

Beperkt tot de hotels 

304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven

Beperkt tot radio en televisie

309 Paritair comité voor de beursvennootschappen

 

310 Paritair comité voor de banken 

Beperkt tot essentiële bankverrichtingen 

311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken 

Beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten

312 Paritair comité voor de warenhuizen

 

313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten

 

315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart  (en subcomités)

 

317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

 

318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)

 

319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)

 

320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen

 

321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

 

322 Partitair comité voor uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

Beperkt tot persoonlijke assistenten voor personen met een handicap

326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

 

328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer 

 

329 Paritair comité voor de socioculturele sector

Beperkt tot zorg en voedselbedeling

330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

 

331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

 

332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

 

335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

Beperkt tot de sociale secretariaten

336 Paritair comité voor de vrije beroepen

 

337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector

Beperkt tot gehandicaptenzorg

339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités) 

 

340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën

 

15. Kan er in deze tijd meer van me gevraagd worden als ik in een essentiële sector werk?

Lees meer...
Ja: bedrijven met essentiële activiteiten zijn weliswaar verplicht de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften qua hygiëne en social distancing toe te passen, maar slechts “in de mate van het mogelijke”. Doen ze dit niet, kunnen ze toch niet gesloten worden. Wel kijken de inspectiediensten toe op de naleving van deze regels. Tot nu zijn er geen andere afwijkende regels voor bedrijven in essentiële sectoren. Even was er sprake van dat de openingsuren in voedingswinkels verplicht verlengd zouden kunnen worden. Het MB van 23 maart 2020 voorziet immers dat voedingswinkels de deuren mogen openen van 7 tot 22 uur. Volgens de wet is dat van 8 tot 20 uur, behalve op vrijdag of aan de vooravond van een feestdag, dan is een verlenging tot 21 uur toegelaten Onder druk van de vakbonden werd het MB op 27 maart 2020 aangepast om te verduidelijken dat dit niet kan zonder overleg met de vakbonden.

16. Hoe zit het met de vergaderingen van de overlegorganen (ondernemingsraad, CPBW)? Kan mijn werkgever mijn vakbondsmandaat schorsen als ik op tijdelijke werkloosheid terugval?

Lees meer...

De arbeidswetten en fundamentele rechten blijven ook tijdens de Coronaperiode gelden.

Dit wil zeggen dat de overlegorganen hun bevoegdheden behouden (en dus ook alle procedures). Hun werking blijft ook lopen zoals beschreven in het huishoudelijk reglement. Een werkgever kan deze organen niet eenzijdig stopzetten.

Ook het persoonlijk mandaat blijft actief. Het is niet omdat je op tijdelijke werkloosheid geplaatst wordt, dat je je mandaat niet verder zou kunnen uitvoeren.

In deze Coronatijd zijn de uitdagingen niet minder, wel integendeel: vragen en bezorgdheden van collega’s, evolutie van de situatie van het bedrijf, impact van de maatregelen op het bedrijf en op de werknemers, werkomstandigheden van nog actieve werknemers, …

Je mandaat vormt een deel van je werk, en voor de dagen syndicaal werk die arbeidstijd zijn moet je ook loon krijgen.

17. Ik moet mijn voltijds werk van thuis uit combineren met de zorg voor mijn kinderen. Hierdoor kom ik niet aan mijn 38u per week. Kan mijn werkgever dat later inroepen als een reden tot ontslag, of is hiertegen een wettelijke bescherming?

Lees meer...

Werkgevers kunnen elke reden inroepen als ontslag, en er is geen wettelijke ontslagbescherming voor een situatie als deze. 

PROGRESS Lawyers Network vindt dat de regering in deze tijden een ontslagverbod in het leven zou moeten roepen.

Momenteel is deze er nog niet en zou je werkgever - na het versturen van ingebrekestellingen – kunnen inroepen dat het contractueel vastgelegde aantal uren niet wordt gepresteerd. 

In dat geval zou je nadien een schadevergoeding kunnen vragen op basis van kennelijk onredelijk ontslag.

Veel werknemers bevinden zich namelijk in een situatie die we zouden kunnen bestempelen als overmacht. Ze zijn gebonden aan hun arbeidsovereenkomst en de verplichtingen die daaraan verbonden zijn, zoals in veel gevallen een aantal uren te presteren arbeid per  week. Anderzijds is er alleen opvang in scholen voor kinderen van wie de ouders in essentiële sectoren werken en niet kunnen thuiswerken. In de crèches is de opvang nog iets ruimer maar ook daar is de vraag aan de ouders om de kinderen zoveel als mogelijk thuis op te vangen. Hierdoor is het door de zorg voor de kinderen niet mogelijk om hun arbeidsovereenkomst uit te voeren zoals gewoonlijk.

Veel werkgevers gaan hier flexibel mee om maar andere ook niet.

Het is volgens de RVA geen optie om de werknemers in kwestie tijdelijk werkloos te stellen. Op hun website staat immers te lezen: ‘In principe blijven de scholen open en wordt er in opvang voorzien. Ook de crèches blijven open. Normaliter kan men dus geen gebrek aan kinderopvang inroepen om tijdelijk werkloos wegens overmacht te worden gesteld.’ Dit is alleszins wat kort door de bocht als we de richtlijnen van de kinderopvang erop nalezen. In ieder geval merken we in de praktijk dat werkgevers zich toch op tijdelijke werkloosheid voor deze werknemers beroepen.

Tenslotte blijven de gewone verlofstelsels bestaan zoals ouderschapsverlof, jaarlijkse vakantie,.. maar het is heel begrijpelijk dat werknemers daar geen gebruik van wensen te maken aangezien ze hun kot niet uit mogen en deze mogelijkheden willen voorbehouden voor andere momenten. 

Geen pasklaar antwoord dus.

18. Bij ons koerierbedrijf mag volgens een bedrijfs-cao 30% van het werk uitbesteed worden. Nu wil onze werkgever voor de vaste werknemers tijdelijke werkloosheid inroepen door gebrek aan werk, maar wel de onderaannemers laten rijden. Mag dat wel?

Lees meer...

Neen, dat mag niet. 

We verwijzen hiervoor naar artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en naar het artikel 2 van cao nr. 53 van 23 februari 1993 betreffende de tijdelijke werkloosheid:

“Het werk dat normaal verricht wordt door de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, mag door hun werkgever niet aan derden worden uitbesteed tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid.”

Deze cao is algemeen bindend verklaard, dus een cao op de werkvloer kan daar niet tegenin gaan.

19. Ik ben bediende/arbeider en werd vorige maand (maart) ziek. Enkele dagen later voerde ons bedrijf tijdelijke werkloosheid in en ik kreeg te horen dat ik sindsdien geen gewaarborgd loon meer krijg, enkel nog de uitkering van het ziekenfonds. Kan dit?

Lees meer...

In principe moet je werkgever het gewaarborgd loon uitbetalen gedurende de eerste maand ziekte. De huidige instructies van de FOD Werkgelegenheid luiden echter als volgt: wordt er tijdens je ziekte tijdelijke werkloosheid ingevoerd in de onderneming, dan ontvang je vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid ziekte-uitkeringen en stopt je recht op gewaarborgd loon.

PROGRESS Lawyers Network is het hier samen met de vakbonden niet mee eens. Voor de samenloop van schorsingen geldt als uitgangspunt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet omwille van twee verschillende redenen kan worden geschorst. De regel is dat de eerste schorsingsoorzaak voorrang heeft. Als je dus eerst ziek wordt en nadien in tijdelijke werkloosheid wordt gesteld, wordt jouw arbeidsovereenkomst geschorst omwille van ziekte en heb je recht op gewaarborgd loon.  

Voor arbeiders geldt dit ook. De samenloop tussen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en ziekte wordt in de arbeidsovereenkomstenwet niet geregeld. Het wordt voor arbeiders enkel geregeld voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (art. 56 AOW). Dit betekent dat we ook voor arbeiders in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht terugvallen op de algemene regel dat de eerste schorsingsgrond voorrang heeft en je dus recht hebt recht op gewaarborgd loon. Alleen de arbeiders die ziek zijn en nadien werkloos worden omwille van economische redenen verliezen hun recht op gewaarborgd loon.

 

20. Een gezinslid is ziek en ik mag van de dokter niet gaan werken. Heb ik toch nog recht op mijn loon of moet ik een ziekteuitkering aanvragen?

Lees meer...

Neen, maar dit maakt wel een situatie uit waarin je recht hebt op een uitkering o.b.v. tijdelijke werkloosheid.

Je werkgever moet hiervoor aangifte doen bij de RVA, en jijzelf moet je uitkering aanvragen via je vakbond.

21. Ik ben door Corona in tijdelijke werkloosheid maar had verlof aangevraagd en gekregen voor de eerste week van de paasvakantie. Wat gebeurt er nu met die dagen?

Lees meer...

Vakantiedagen kunnen enkel in onderling akkoord opgenomen worden. Eens hierover een akkoord is kan je het niet éénzijdig verbreken. 

Je kan je vakantiedagen dus behouden of aan je werkgever vragen deze te annuleren. 

De gevolgen hiervan verschillen naargelang je arbeider of bediende bent:

Als bediende die zijn vakantiedagen behoudt, ontvang je je loon voor die dagen in plaats van je werkloosheidsuitkering.

Ben je arbeider en je behoudt je vakantie, dan krijg je geen uitkering maar moet je beroep doen op je vakantiegeld. In dit geval is het dus zeker het interessantste om je werkgever te vragen je vakantiedagen te annuleren.

N.B.: Aangezien een onderling akkoord nodig is kan je werkgever je dus ook niet verplichten om (niet-geplande) vakantiedagen op te nemen alvorens je in tijdelijke werkloosheid te zetten bv.

 

23. Kan mijn werkgever mij verplichten verlofdagen op te nemen?

Lees meer...

Nee, hij mag dat vragen, maar kan het niet afdwingen. Vakantiedagen worden in onderling overleg vastgelegd. Wie vindt dat hij op een ongeoorloofde manier onder druk wordt gezet om vakantie te nemen, kan dat signaleren aan de sociale inspectie.

22. Wat als ik werkloos ben omwille van overmacht en ik ben zwanger? Word ik dan verplicht om de zes weken prenatale zwangerschapsrust op te nemen?

Lees meer...

Zwangere vrouwen die voltijds tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht worden verplicht om de zes weken prenatale rust op te nemen.

Terecht klagen de vrouwenraad en de vakbonden aan dat zwangere vrouwen die op tijdelijke werkloosheid worden gezet omwille van overmacht een deel van hun bevallingsrust in rook zien opgaan. Voor wie fulltime op werkloosheid door overmacht staat, gaat de teller van het bevallingsverlof van in totaal vijftien weken in op zes weken voor de bevallingsdatum. Willen of niet. Wat betekent dat er amper negen weken(!) overblijven na de bevalling. 

Dit is bijzonder onrechtvaardig en betekent dat vrouwen niet alleen maar een goede twee maanden thuis kunnen blijven, maar ook dat ze in de problemen komen met de geregelde kinderopvang. 

Hoe komt dit? 

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt niet gelijkgesteld aan gewerkte dagen. Dit volgt uit het KB van 11 oktober 1991 tot gelijkstelling van sommige periodes met periodes van arbeid met het oog op de verlenging van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling.

Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen wordt wel gelijkgesteld aan gewerkte dagen. 

Dit betekent dat zwangere vrouwen die tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht verplicht zes week prenatale bevallingsrust moeten opnemen.

Dit kan en moet anders 

Minister Muylle verwijst in het artikel van DM naar een wetsvoorstel dat veel verder gaat dan dat nl. dat alle weken van de 15 kunnen opgenomen worden na bevalling wat fantastisch zou zijn als het er al doorkomt en op tijd doorkomt.

ttps://www.demorgen.be/nieuws/zwanger-en-tijdelijk-werkloos-straks-minder-tijd-doorbrengen-met-je-baby~b078c153/

De oplossing kan ook door een gelijkstelling voor te stellen voor het bevallingsverlof voor een beperkte periode omwille van corona bv tem 31.12.2020

Dit is al eens gebeurd in 2016 bij de terreuraanslagen. Toen werd tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht gelijkgesteld aan arbeid voor wat betreft de jaarlijkse vakantie (Koninklijk besluit van 9 maart 2017 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, B.S., 24 maart 2017;)

Meer informatie vind je op deze websites:

Lees meer...

www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

www.rva.be

www.werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

www.hetacv.be

www.abvv.be

www.aclvb.be