Criminalisering sociaal protest RIF schendt mensenrechten

PROGRESS Lawyers Network - 28/06/2018

Lees meer...

Criminalisering sociaal protest RIF schendt mensenrechten

Op 26 juni viel het verdikt voor leden van de sociale protestbeweging “Al Hirak”. Al Hirak is een beweging actief in de Rif regio in Marokko die heel wat burgers wist te verzamelen rond socio-economische eisen, zoals het bouwen van ziekenhuizen en universiteiten in de Rif regio, die bijzonder arm is en gemarginaliseerd.

Voor de vier leiders, Zafzafi, Ahamjik, El Boustati en Ighid,  werd een gevangenisstraf van 20 jaar uitgesproken, anderen krijgen straffen tussen 5-15 jaar. De meesten straffen werden uitgesproken omwille van het “ondermijnen van de binnenlandse veiligheid en het bedreigen van de nationale eenheid”. In totaal waren volgens schattingen van Amnesty International ongeveer vierhonderd demonstranten opgepakt waarvan er een vijftigtal zouden zijn berecht.

Progress Lawyers Network is bijzonder verontrust over deze uitspraken aangezien de daders omwille van hun sociaal engagement op totaal disproportionele wijze worden gestraft.

Bovendien blijkt uit verschillende rapporten van o.a. Amnesty International dat de gearresteerden geen of moeilijk toegang konden krijgen tot een advocaat en de meesten konden nauwelijks bezoek krijgen. Leider Zafzafi was zelf gedurende 176 dagen in eenzame opsluiting.[1] Volgens verschillende bronnen, waaronder de advocaten van de gearresteerden, zou er sprake zijn geweest van martelingen en vernederingen. Zo werden sommigen gedwongen een proces-verbaal te ondertekenen met een zogenaamde bekentenis in het Arabisch terwijl ze het Arabisch niet machtig zijn. Ook de advocaten van de opposanten kwamen onder zware druk te staan, zoals de gevluchte advocaat El Bouchtaoui.[2] Volgens Amnesty International zijn de processen een poging om alle kritiek op het optreden van de veiligheidsdiensten tegen de Hirak-protesten in het Rifgebied het zwijgen op te leggen.[3]

Progress Lawyers Network wenst bij deze zijn steun te betuigen met de veroordeelden, hun families en hun advocaten.

[1] https://www.amnesty-international.be/nieuws/marokko-betogers-in-de-rif-gestraft-met-massa-arrestaties

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-het-lukt-marokko-niet-meer-de-waarheid-te-verbergen-~bc0a46a7/

[1] https://www.amnesty.nl/actueel/marokko-tientallen-rif-demonstranten-geven-aan-gemarteld-te-zijn-in-gevangenschap

Manifestatie tegen racisme 24/03

PROGRESS Lawyers Network - 01/03/2018

Lees meer...

Verenigd tegen racisme en voor sociale rechten

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Voor deze gelegenheid slaan meer dan honderd organisaties de handen in elkaar om een betoging te organiseren. Samen willen we onze stem laten horen tegen discriminatie, racisme en ongelijkheid en voor sociale rechten.

PROGRESS Lawyers Network ondersteunt deze oproep en zal deelnemen aan de betoging.

Afspraak op ZATERDAG 24 MAART om 14u aan het station Brussel Noord.

Meer info:
Het Facebook evenement
De platformtekst en de eisen
De affiche

"Uw rechtsstaat is de onze niet"

PROGRESS Lawyers Network - 07/02/2018

Lees meer...

“Uw rechtsstaat is de onze niet”

Actie voor het recht op juridische bijstand voor het Grondwettelijk hof 

Vandaag, 7 februari 2018, kwam het beroep voor dat meer dan dertig sociale organisaties[1]  hebben ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet tot hervorming van de juridische bijstand van 6 juli 2016. De verenigingen, waaronder de Ligue des familles, het Netwerk tegen Armoede en verschillende OCMW's, samen met het platform “Recht voor Iedereen” vragen de nietigverklaring van de wet die er voor zorgde dat ondanks de stijging van de armoede in heel België de toegang tot justitie toch verder beperkt wordt.

De verzoekende partijen startten een jaar geleden de procedure op omdat ze vreesden dat de toepassing ervan het recht op juridische bijstand zou beperken en zo ernstige schade zou toebrengen aan het fundamenteel principe van toegang tot het recht voor iedereen.

De praktijk heeft inmiddels getoond dat hun vrees terecht was. Een jaar na de inwerkingtreding van de hervorming blijkt bijvoorbeeld dat het aantal mensen die beroep (kunnen) doen op een pro-Deo advocaat in Brussel gedaald is met 25%. In het gerechtelijk jaar 2016-2017 waren er bij het Bureau voor juridische bijstand van de Franstalige balie te Brussel ongeveer 25% minder aanstellingen. Tegelijkertijd leven steeds meer mensen in precaire omstandigheden. Er zijn in België de voorbije 10 jaar 40.000 mensen bijgekomen die werk hebben en toch arm zijn. Brussel telt vandaag 57% meer daklozen dan in 2010 en ongeveer 1 op 2 Brusselse kinderen wordt geboren in gezinnen die leven met een inkomen onder de armoedegrens.

De organisaties die de vernietiging van de hervorming vragen, stellen vast dat hun doelpubliek sinds de inwerkingtreding van de wet, de grootste moeite heeft om een advocaat toegewezen te krijgen en dat in een rechtssysteem dat steeds complexer wordt.

Ter herinnering. Het systeem van juridische bijstand, ook « pro deo » systeem genoemd, laat rechtzoekenden, die over onvoldoende financiële middelen beschikken toe, om beroep te doen op een advocaat die vergoed wordt door de Belgische staat. De nieuwe wet voorzag in een belangrijke hervorming van het systeem :

-          Er werd een forfaitair remgeld ingevoerd per aanstelling van een advocaat (20 euro),  en per procedure voor de rechtbank (30 euro), ook voor diegenen die volledige kosteloze juridische bijstand genieten.

-          Het nieuwe systeem leidde tot een administratieve overbelasting van de rechtzoekenden en hun advocaten. Personen die zich reeds in een kwetsbare situatie bevinden, moeten talloze documenten verzamelen zonder garantie dat een advoca(a)t(e) aangesteld zal worden. Hierdoor werd de toegang tot de juridische bijstand beperkt.

-          De vergoeding voor de pro Deo advocaten werd helemaal hervormd. Er wordt noch informatie noch enige garantie gegeven over het bedrag van de vergoeding waarop zij aanspraak kunnen maken.

Nochtans bepaalt artikel 23 van de Belgische Grondwet dat “ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden” en dat dat recht “inzonderheid het volgende omvat: …2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand”.  

Heeft iemand zich al eens de vraag gesteld wie die 7000 mensen zijn die in Brussel de weg niet meer vonden naar een pro-Deo advocaat? Mensen die zichzelf dan maar zelf zijn gaan verdedigen. De huurder die in slechte omstandigheden woont maar er niet meer in slaagde om de nodige documenten bijeen te halen en dan maar afzag van een procedure voor het eisen van verbeteringen in zijn woning. De alleenstaande moeder die afzag van het inspannen van een procedure tot het bekomen van onderhoudsgelden. De verdachte die zich dan maar alleen aandient voor Correctionele Rechtbank. … Al die mensen zijn slachtoffer van de afbraak van een recht dat nochtans aan de basis ligt van het afdwingen van alle andere rechten, met name het recht op juridische bijstand.

Het is essentieel dat er een grondige evaluatie gemaakt wordt van de hervorming van het systeem van juridische bijstand ingezet door minister van justitie Geens. Het nieuwe systeem ging in werking op 1 september 2016. Er is een onaanvaardbare tegenstelling tussen het feit dat steeds meer mensen nood hebben aan bijstand enerzijds en dat aan de andere kant uit de cijfers blijkt dat steeds minder mensen de weg vinden naar deze bijstand. Het remgeld dient afgeschaft te worden. De criteria om toegelaten te worden tot het recht op juridische bijstand zouden moeten verruimd worden zodat meer, ook mensen die werk hebben, zich indien nodig tot een rechter kunnen wenden. Zonder een versterking van het recht op juridische bijstand zullen steeds meer mensen het gevoel krijgen “Uw rechtsstaat is de onze niet. Het systeem dat u heeft uitgewerkt. Daarin erkennen wij ons niet langer”. 

Ivo Flachet, advocaat PLN Brussel en medewerker van het Platform « Recht voor Iedereen ».[1] Het betreft volgende organisaties : Aimer Jeunes, Association pour le Droit Des Etrangers, Association Syndicale des Magistrats, ATD Quart Monde en Belgique – ATD Vierde Wereld in België, Belgisch Netwerk Armoedebstrijding - Réseau belge de Lutte contre la Pauvreté, Atelier des droits sociaux, Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes, Défense des Enfants – International – Belgique – Branche francophone, Intact, Ligue des Droits de l’Homme, Ligue des Familles, Luttes Solidarités Travail, Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten, Dokters van de Wereld, Medimmigrant, Planning familial Leman, Point d’appui, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Service d’action sociale bruxellois, Service international de recherche, d’éducation et d’action sociale, Service social de solidarité socialiste, Syndicat des Avocats pour la Démocratie, Ulysse, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Woman’do en de OCMW’s van Evere, Vorst en Sint-Gillis.

11 december : Actie Stop The Killings

PROGRESS Lawyers Network - 01/12/2017

Lees meer...

Ter gelegenheid van de internationale dag van de mensenrechten, organiseert het platform Stop The Killings een actie om de repressie van sociale bewegingen en activisten die vechten voor mensenrechten in derdewereldlanden en in het bijzonder Guatemala,  Colombia en de Filippijnen, aan te klagen.  

Dit jaar zal er een receptie worden gehouden voor het begin van de symbolische actie (Centraal station Brussel, 19u30). Op deze receptie kan u Tinay Palabay ontmoeten, de secretaris generaal van de coalitie voor mensenrechten in de Filippijnen KARAPATAN. Deze week nog werd een lid van Karapatan vermoord, tijdens zijn deelname aan een missie die mensenrechtenschendingen onderzocht op het eiland Negros.

Om u te informeren over de mensenrechtensituatie in deze landen en om uw steun te betuigen aan deze bewegingen, nodigen wij u uit op de receptie op maandag 11 december om 17u30 in  de Spiegelzaal in De Markten (Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel).

Meer informatie vindt u op de site www.stopthekillings.be.

Beroep tegen de deportatiewet

PROGRESS Lawyers Network - 02/10/2017

Lees meer...

Op 9 februari 2017, werd de zogenoemde deportatiewet door het Parlement gestemd.

In de wet staat dat iedereen het land kan uitgezet worden die aan twee voorwaarde voldoen:

1. wie niet de Belgische nationaliteit heeft. Je kan hier geboren zijn of al tientallen jaren wonen, dat speelt geen rol.

2. over wie het vermoeden bestaat (er is dus geen vonnis van de strafrechter nodig) dat ze een gevaar vormen voor de openbare orde. Dit is een heel ruim begrip. Ook bijvoorbeeld het meelopen in een demonstratie of zwart werken zou hieronder kunnen vallen.

Het is de administratie (Dienst Vreemdelingenzaken) die hierover beslist. Als je hier tegen in beroep gaat kan je, nog voor een rechter er over beslist, toch het land uit gezet worden.

Met PROGRESS Lawyers Network hebben we een beroep tegen die wet ingesteld. 

Lees hier het artikel van Selma Benhelifa in “la Revue Nouvelle” van oktober 2017. 

Teken hier de petitie voor de afschaffing van die wet.

 

BIG BROTHER AWARDS "Big Brother is watching us"

PROGRESS Lawyers Network - 02/10/2017

Lees meer...

Elk jaar ontvangt een persoon, een onderneming, een overheidsinstelling of een maatregel de “prestigieuze” Big Brother Award.

In Vlaanderen worden de Big Brother Awards uitgereikt door de Liga voor mensenrechten i.s.m. enkele partners actief in het ‘privacyveld’, o.a. PROGRESS Lawyers Network. Wie wint de beschamende prijs van grootste privacyschender van het jaar? Zowel het brede publiek als een professionele jury buigen zich over een shortlist van genomineerden aangedragen door de organisatoren.

Waarom BBA's? Privacy is een fundamenteel mensenrecht dat vandaag meer dan eens met de voeten getreden wordt en vaak, al dan niet vrijwillig, te grabbel wordt gegooid.

Stem hier en kom naar de workshop namiddag en de award shom op 13/10/2017 in KVS Brussel.

Meer info op de website van Big Brother Awards

PROGRESS Lawyers Network ondersteunt de campagne “een kind sluit je niet op.punt”

PROGRESS Lawyers Network - 17/07/2017

Lees meer...

PROGRESS Lawyers Network ondersteunt de campagne “een kind sluit je niet op.punt” omdat kinderen, ongeacht hun verblijfsstatus, niet mogen worden opgesloten en alle kinderen dezelfde rechten moeten hebben.

De campagne, gestart door Unicef en het Platform kinderen op de vlucht, wordt verder door meer dan 325 middenveldorganisaties ondersteund waaronder het Netwerk tegen Armoede, Vriendschap zonder grenzen , de Liga voor Mensenrechten enzo.

U kunt de campagne ondersteunen op de website: http://www.eenkindsluitjenietop.be/contact/

Middenveld vecht inperking van juridische bijstand aan voor Grondwettelijk Hof

PROGRESS Lawyers Network - 17/01/2017

Lees meer...

Deze ochtend hebben een twintigtal organisaties uit het brede middenveld (organisaties die werken rond mensenrechten,  jeugdrecht, vreemdelingenrecht, tegen armoede en discriminatie…)* een beroep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 6 juli 2016  over de hervorming van de juridische bijstand.

Juridische bijstand garandeert aan mensen zonder voldoende middelen het recht op een pro Deo advocaat, die betaald wordt door de Belgische Staat. De organisaties die naar het Grondwettelijk Hof stappen, werken veelal met mensen die normaal recht hebben op juridische bijstand. Zij stellen vast dat hun doelgroepen meer moeilijkheden ondervinden om een pro Deo advocaat te bekomen.

  

De nieuwe wet voorziet in een grondige hervorming van de juridische bijstand:

 • De toegang tot de bijstand werd ingeperkt: zelfs voor begunstigden van OCMW-steun geldt geen vermoeden meer van onvermogendheid. Zij moeten die met allerlei documenten bewijzen.
 • Mensen die recht hebben op juridische bijstand moeten een bijdrage (het zogenaamd ‘remgeld’) betalen bij elke toewijzing van een advocaat (20 euro) en per instantie of dossier (30 euro). Dit geldt ook voor de begunstigden die recht hebben op volledige kosteloze juridische bijstand. In geval van complexe procedures kan het totale bedrag  dus hoog oplopen. Men moet immers een nieuw remgeld betalen voor elk dossier en telkens als men in hoger beroep gaat.
 • Het systeem van verloning voor pro-Deo advocaten werd volledig herzien. De regering gaf informatie noch garantie over het bedrag van de verloning die advocaten zullen krijgen. Advocaten die pro-Deo optreden zullen niet voor midden 2018 weten hoeveel zij betaald zullen worden voor de prestaties die zij vandaag leveren.

Dit nieuwe systeem houdt een enorme administratieve overbelasting in voor de begunstigden en voor de advocaten. De rechtzoekenden moeten nu bewijzen dat zij niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, wat in heel wat gevallen neerkomt op het leveren van een negatief bewijs. Mensen die dikwijls al in precaire omstandigheden leven moeten moeilijke stappen zetten om alle nodige documenten te verzamelen, zonder de garantie dat een advocaat uiteindelijk in hun zaak zal aangesteld worden. Als de zaak dringend is, is het risico groot dat de advocaat niet op tijd zal kunnen optreden. Steeds meer mensen geven het simpelweg op en eisen hun rechten niet op.

De advocaten worden niet vergoed voor de begeleiding en de raad die zij geven aan hun cliënten voor de stappen die zij ondernemen om een pro Deo advocaat aan te vragen. Die begeleiding houdt vaak meerdere afspraken in met de cliënt en contacten met administratieve diensten waaronder het bureau voor juridische bijstand. Naast de onzekerheid en de vermindering van de verloning in de meerderheid van de rechtstakken, zal dit alles tot gevolg hebben dat heel wat advocaten zullen ophouden om pro-Deo op te treden.

Om een voorbeeld te geven. De afdeling ‘schuldbemiddeling’ van het Franstalige bureau voor juridische bijstand in Brussel zag het aantal van zijn advocaten-medewerkers halveren sinds de hervorming van kracht werd, op 1 september vorig jaar. Zij overwegen nu om hun dienst te sluiten. Dit betekent dat in Brussel geen pro Deo advocaat meer zal worden aangesteld voor mensen met schulden, die bijgevolg op zichzelf aangewezen zijn, …

Het is niet denkbeeldig dat een gelijkaardige situatie ontstaat in de meerderheid van de rechtstakken.

Geconfronteerd met deze vaststellingen en met de concrete moeilijkheid om nog advocaten te vinden die bereid zijn om mensen pro-Deo bij te staan, besloot een twintigtal organisaties om de hervorming van de juridische bijstand aan te vechten. Verschillende onder hen dienden ook al beroep in bij de Raad van State tegen de uitvoeringsbesluiten van de wet. Die zaak is nog hangend. De behandeling van die zaak, net zoals die van de huidige zaak bij het Grondwettelijk Hof, zal verschillende maanden in beslag nemen.

* Ondertekenaars (organisaties die partij zijn in het beroep en symphatisanten): Aimer Jeunes, Association de Défense des Allocataires Sociaux, Association pour le Droit Des Etrangers, Association Syndicale des Magistrats, ATD Quart Monde en Belgique – ATD Vierde Wereld in België, Atelier des droits sociaux, Belgisch Netwerk Armoedebstrijding - Réseau belge de Lutte contre la Pauvreté, , Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes, Défense des Enfants – International – Belgique – Branche francophone, Fédération laïque des centres de planning familial, Intact, Ligue des Droits de l’Homme, Luttes Solidarités Travail, Netwerk tegen Armoede, Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten, Point d’appui, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Service d’action sociale bruxellois, Service international de recherche, d’éducation et d’action sociale, Syndicat des Avocats pour la Démocratie, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Woman’do.

Verslag van actie 9 december: - A rechten zijn mijn rechten –

PROGRESS Lawyers Network - 16/12/2016

Vrijdag 9 december, om vijf voor twaalf (!) bracht de herinnering aan de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948 zo’n dertig à veertig demonstranten samen op de hoogste trappen van het Antwerpse justitiepaleis...

Lees meer...

Die trappen waren voor de gelegenheid bekleed met een rode loper beschreven met mensenrechten (“recht op een eerlijk proces” “recht op privé-en familieleven” “verbod op foltering” “verbod op discriminatie”, enzovoort). Een toonbeeld van de huidige staat van mensenrechten: met de voeten getreden en vertrappeld.

  

Mieke Van Laer van het organiserende PROGRESS Lawyers Network gaf als spreker de aftrap met een pijnlijke round-up: ook in België en Antwerpen is de tendens ingezet om de grondrechten van iedere burger aan te vreten onder het mom van meer veiligheid of een grotere marge (op de winst, niet op de rechtstaat of samenleving). A rechten zijn mijn rechten?

Uitkijkend over ‘t Stad getuigden sprekers uit diverse hoeken over de dagelijkse realiteit van gewapend bestuur voor asielzoekers en andere vreemdelingen (advocaat Benoit D’ Hondt), de staalharde hand van de politie jegens (gekleurde) jongeren (Nina Henkens, Uit de Marge) en de ontwrichtende problematiek van discriminatie (Hakim Benichou, Samenlevingsopbouw).

Veerle Verleyen (LBC-NVK) en Levi Sollie (ABVV) kaderden de pogingen om vakbonden hardhandig de mond te snoeren binnen de structurele desintegratie van respect voor de mensenrechten. De commentaren  van stand-up comedian/vreemdelingenrechtexpert Bert Gabriëls ontblootten de ernst van het niet-ernstig nemen van de mensenrechten: “Waar de mensenrechten ooit geschreven werden als een oplossing, worden ze nu geframed als een probleem.”

Mensenrechten-activisten van het eerste uur Ludo De Brabander (vzw Vrede) en Paul Pataer (Liga der Mensenrechten) spraken zich krachtig uit tegen de keuze van de overheid om zich eerder in te laten met geldgewin en politiek gespin dan met de bescherming van haar burgers en hun hoogste goed, hun fundamentele rechten en vrijheden.

Conclusie: een geslaagde actie en start van een traditie, zoals ons beloofd werd door Lies Michielsen (PROGRESS Lawyers Network).  Ze herinnerde ons aan de verantwoordelijkheid van eenieder om het publiek te informeren over het belang van mensenrechten. Want mensenrechten zijn GEEN vodje papier. 

Lees ook het uitgebreid verslag van de actie in A'pen op DeWereldMorgen: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/12/09/organisaties-trekken-aan-alarmbel-onze-grondrechten-staan-op-het-spel 

OPROEP TOT ACTIE: op 9 december om 11u55 (vijf voor twaalf!) aan het Antwerpse Justitiepaleis

PROGRESS Lawyers Network - 28/11/2016

Op 10 december 2016 is het 58 jaar geleden dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties werd ondertekend. Deze verklaring kwam tot stand als reactie op de gruwel van de Tweede Wereldoorlog en garandeert aan elke burger sociale, economische, culturele, burgerlijke en politieke rechten...

Lees meer...

A - RECHTEN ZIJN MIJN RECHTEN
Mensenrechten zijn geen vodje papier.

Op 10 december 2016 is het 58 jaar geleden dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties werd ondertekend. Deze verklaring kwam tot stand als reactie op de gruwel van de Tweede Wereldoorlog en garandeert aan elke burger sociale, economische, culturele, burgerlijke en politieke rechten.

De sociale en democratische rechten komen echter steeds meer onder druk te staan en de noodzakelijke strijd tegen het terrorisme wordt misbruikt om maatregelen te nemen die vroeger niet voor mogelijk werden gehouden. Dit zien we in Antwerpen o.m. onder de vorm van de aankoop van oorlogswapens voor de politie.

We streven ernaar om de fundamentele rechten te behouden en verder uit te diepen, en organiseren tezamen met verschillende organisaties een symbolische actie met toespraken op vrijdag 9 december, op de vooravond  van de internationale dag van de mensenrechten, om 11u55 op de trappen van het Antwerpse Justitiepaleis aan de Bolivarplaats.

U bent van harte uitgenodigd om hier aanwezig te zijn! 

Like ons Facebookevent en laat weten dat je erbij bent!

Lees hier de oproep met de ondertekenaars.

Stop the Killings 8 december - Neem deel aan de nieuwe campagne. Voor sociale bescherming! Tegen repressie!

PROGRESS Lawyers Network - 21/11/2016

Pensioenen, veilige werkomstandigheden, een toegankelijke gezondheidszorg: in heel veel landen is sociale bescherming alles behalve vanzelfsprekend. Meer nog: syndicalisten die opkomen voor de uitbouw van deze sociale bescherming worden het slachtoffer van repressie en geweld...

Lees meer...

Pensioenen, veilige werkomstandigheden, een toegankelijke gezondheidszorg: in heel veel landen is sociale bescherming alles behalve vanzelfsprekend. Meer nog: syndicalisten die opkomen voor de uitbouw van deze sociale bescherming worden het slachtoffer van repressie en geweld.

Endric & Rosalie Calago uit de Filippijnen werden vorig jaar vermoord omwille van hun strijd voor toegankelijke gezondheidszorg. Daniel Pascual uit Guatemala wordt nog steeds met de dood bedreigd omwille van zijn engagement voor de verarmde boerenbevolking.  En Everiel Barrera uit Colombia moet elke dag vrezen voor ontslag omdat hij vecht voor veilige werkomstandigheden.
Met een nieuwe campagne neemt Stop the Killings het op voor deze collega’s. Wat kan je doen?
·         De campagneposters delen via sociale media (van Endric & RosalieDaniel en Everiel)
·         Een brief sturen naar de betreffende ambassades (voor Endric & RosalieDaniel en Everiel)
·         Deelnemen aan de actie op 08 december in Brussel

Doe mee, en vraag collega’s, vrienden en familie om hetzelfde te doen.

Voor sociale bescherming! Tegen de repressie! http://www.stopthekillings.be/

PROGRESS Lawyers Network nam op 16 september deel aan de solidariteitsbetoging tegen de sluiting van Caterpillar in Charleroi

PROGRESS Lawyers Network - 12/10/2016

Duizenden manifestanten toonden hun solidariteit met de werknemers van Caterpillar en haar toeleveringsbedrijven. Er was ook een delegatie aanwezig van de werknemers van Caterpillar Grenoble, naar waar de productie zal verhuizen. Want ook daar kan het plots gedaan zijn.

Lees meer...

PROGRESS Lawyers Network steunt de strijd van de werknemers voor het behoud van elke job en tegen de sluiting van Caterpillar in Gosselies. Deze brute sluiting bevestigt dat een grondige herziening van de Wet Renault noodzakelijk is opdat werknemers van multinationals beschermd worden tegen plotse en massale afdanking.

Lees ook:

 1. Opinie van Jan BUELENS in DEWERELDMORGEN van 22/09/2016: 'Caterpillar: een wet van hoop voor het zwarte land'

(http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/09/15/caterpillar-een-wet-van-hoop-voor-het-zwarte-land)

 1. VIDEO Betoging Caterpillar: werknemers gaan voor jobbehoud

(http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/09/18/video-betoging-caterpillar-werknemers-gaan-voor-jobbehoud

PROGRESS Lawyers Network aanwezig op de betoging tegen de vrijhandelsakkoorden die Europa wil sluiten met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP)

PROGRESS Lawyers Network - 27/09/2016

In Brussel werd op dinsdagavond 20 september door 15 000 mensen geprotesteerd tegen de vrijhandelsakkoorden die Europa wil sluiten met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP).

Lees meer...

De voornoemde verdragen hebben een negatief effect op de huidige beleidskeuzes in de Europese Unie. De Verenigde Staten en Canada waarborgen immers geenszins het voorzorgsprincipe. Dit principe is een uniek Europees uitgangspunt, bedoeld om gezondheid en milieu te beschermen wanneer er wetenschappelijk nog onduidelijkheden bestaan. Deze akkoorden zorgen aldus voor een verlaging van de milieu- en consumentenbescherming.

TTIP en CETA veroorzaken eveneens een race to the bottom inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden. De goederen bestemd voor deze eengemaakte vrije markt zullen immers daar geproduceerd worden waar de laagste loonlasten en arbeidskosten gelden.

De akkoorden zijn daarenboven niet democratisch tot stand gekomen. Evenmin kan het ICS-systeem, dat multinationals de mogelijkheid geeft om een staat aan te klagen voor een privétribunaal indien ze vrezen dat hun winsten bedreigd worden, aanvaard worden als een democratisch nalevingsmechanisme.

PROGRESS Lawyers Network was aanwezig op deze betoging en verzet zich tegen deze vrijhandelsakkoorden. Multinationals mogen namelijk geen voorrang verwerven op mens en planeet.

Acties magistraten in het hele land

PROGRESS Lawyers Network - 06/06/2016

Na de advocaten, die al enkele maanden actie voeren voor een kwaliteitsvolle rechtsbijstand, kondigen ook de magistraten acties aan op dinsdag 7 juni 2016 in het hele land.

Lees meer...

De inzet van de acties is het gebrek aan middelen, in het bijzonder personeel.

Het justitiebudget is klein in vergelijking met andere Europese landen en de onafhankelijkheid van de magistratuur, die onze grondwet voorziet, wordt aan het wankelen gebracht door de huidige regering.

Bovenop het invoeren van de BTW van 21 % op het ereloon van advocaten en gerechtsdeurwaarders zijn de kosten van justitie de hoogte ingegaan. De effectieve toegang tot de rechter wordt ernstig bemoeilijkt. Zonder effectieve toegang blijft de democratie dode letter.

De magistratenverenigingen vragen een onafhankelijke, efficiënte en kwaliteitsvolle justitie.  

De magistratuur roept de advocatuur en het justitiepersoneel op om zich aan te sluiten bij de acties.

PROGRESS Lawyers Network gaat graag op deze uitnodiging in en roept andere advocaten op om hetzelfde te doen.

Meer lezen:
lees hier de opinie van Jan Buelens uit de Tijd:

Artikel Jean-Marie Dermagne uit Le Vif:
http://www.levif.be/actualite/belgique/monsieur-le-ministre-de-la-justice-vous-etes-formidable/article-opinion-506595.html

Rechtsbijstand in gevaar

PROGRESS Lawyers Network - 02/06/2016

De Commissie Justitie van de Kamer heeft besloten om een hoorzitting te organiseren over het wetsvoorstel tot hervorming van de rechtsbijstand op dinsdag 7 juni om 10u30. Het platform ‘Recht voor iedereen’, waar PROGRESS Lawyers Network deel van uitmaakt,  roept iedereen op om dinsdag 7 juni om 10u30 aanwezig te zijn.

Lees meer...

De bezoekersingang van het Parlement is aan de Leuvensestraat 7, 1000 Brussel.

Het is heel waarschijnlijk dat het Platform ‘Recht voor iedereen’gehoord zal worden. Het platform wil de leden van de Kamercommissie duidelijk maken dat het maatschappelijk middenveld én de burgers aanwezig zijn en toekijken op de acties van het Parlement over de hervorming van de rechtsbijstand.

Aarzel niet om de petitie, het dossier en de hoorzitting op 7 juni te delen via Twitter, Facebook en andere media. 
Voor het dossier, zie:
http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/Juridische-hulp-in-gevaar-Def-NL.pdf (Nederlandstalig) 
http://www.liguedh.be/sos-justice (Franstalig)

Zie ook het artikel van Ivo Flachet:
http://solidair.org/artikels/minder-pro-deobijstand-en-minder-toegang-tot-gerecht-leidt-tot-nieuw-protest

Le Soir: 'Brussel: advocaten verzamelen voor Poelaertplein om de rampzalige situatie in de gevangenissen aan de kaak te stellen'

PROGRESS Lawyers Network - 23/05/2016

Gelet op de rampzalige situatie in de gevangenissen, organiseerden wij samen met andere verenigingen een bijeenkomst voor het justitiepaleis op vrijdag 20 mei 2016. Er waren ongeveer 200 mensen aanwezig, waaronder magistraten, advocaten en vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Lees meer...

GVA: 'Boze advocaten belemmeren de toegang tot het Vlinderpaleis'

PROGRESS Lawyers Network - 25/04/2016

De advocaten van PROGRESS Lawyers Network namen vandaag deel aan de actie aan het Antwerpse justitiepaleis.

Lees meer...

Een 100-tal advocaten belemmerden een uur lang de toegang tot het justitiepaleis omdat ze het niet eens zijn met de plannen van minister van justitie Geens om, naast een besparing van 10 % van het justitiebudget, een dubbel remgeld en een hervorming van de nomenclatuur bij behoud van het systeem van de gesloten enveloppe in te voeren. Dit is onaanvaardbaar omdat zo de effectieve toegang tot de rechter voor mensen met een laag inkomen ernstig bemoeilijkt wordt. In de Belgische grondwet is ingeschreven dat iedereen recht heeft op juridische bijstand. Minister Geens zal rekening moeten houden met dit niet mis te verstane signaal van de Antwerpse advocaten.

http://www.gva.be/cnt/dmf20160425_02256219/boze-advocaten-belemmeren-de-toegang-tot-het-vlinderpaleis

http://atv.be/nieuws/advocaten-versperren-antwerps-justitiepaleis-28027

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/1.2639239

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.43942?video=1.2639319

Bijhorende documenten
 DS_20160425: 'Ongezien: advocaten staken' 27/04/2016 181 Kb

Actie red de juridische bijstand: Woensdag 7 april 2016 om 11u

PROGRESS Lawyers Network - 12/04/2016

Het platform “Recht voor Iedereen”, waar PROGRESS Lawyers Network deel van uitmaakt, organiseert een nieuwe actie om de juridische bijstand te redden.

Lees meer...
Woensdag 27 april 2016 - Voor de lokalen van het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) Regentschapstraat 63 - 1000 Brussel
 

MEER OVER DE GEPLANDE HERVORMING VAN DE JURIDISCHE BIJSTAND

De toegang tot de rechter is een grondrecht. Het wordt beschermd door het artikel 23 van de Grondwet, het artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Dit recht moet effectief uitgeoefend kunnen worden door iedereen maar staat nu sterk onder druk.

We moesten reeds de stijging van de rechtsplegingsvergoeding en van de griffierechten slikken, en de invoering van de BTW van 21 % op het ereloon van advocaten.

Minister Geens plant hierboven op, en naast een besparing van 10 % van het justitiebudget, o.m. een dubbel remgeld en een hervorming van de nomenclatuur, bij behoud van het systeem van de gesloten enveloppe. Dit is onaanvaardbaar omdat zo de effectieve toegang tot de rechter voor mensen met een laag inkomen ernstig bemoeilijkt wordt.

De teksten van de geplande hervorming zijn zo goed als klaar om naar de Kamer te worden verzonden alwaar zij zullen worden besproken in de Commissie Justitie.

Enkel een zeer sterk en niet mis te verstaan signaal van het middenveld en de balie zal gehoord worden door de bevoegde politici.

Advocaten van verschillende balies hielden op 14 maart 2016 één minuut stilte als protest tegen de hervorming van de tweedelijnsbijstand:

Actie van Antwerpse advocaten: 
http://www.gva.be/cnt/dmf20160314_02181449/advocaten-voeren-actie-in-justitiepaleis

Actie van de Brugse advocaten: 
http://kw.knack.be/west-vlaanderen/brugse-advocaten-houden-een-minuut-stilte/article-normal-216265.html

Actie van de Kortrijkse advocaten:
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2646063/2016/03/14/Kortrijkse-advocaten-willen-realistischer-pro-deosysteem.dhtml

Als u meer wil lezen:

Bijhorende documenten

 Pamflet 'Red Juridische Bijstand' 12/04/2016 181 Kb
 Pamflet 'Sauvond L'aide Juridique' 12/04/2016 186 Kb

De grote 'Hart boven Hard' Parade op zondag 20 maart

PROGRESS Lawyers Network - 10/03/2016

Doe mee aan de tweede editie van de Grote Parade van Hart boven Hard op zondag 20 maart.

Lees meer...

Burgerbeweging Hart boven Hard nodigt iedereen uit die in deze samenleving bezig is met alternatieven, om ze samen te laten zien in een creatieve optocht: een stroom van alternatieven, voor een samenleving met een plus! Samen tonen we dat een andere wereld mogelijk is! Met een ander klimaatbeleid, minder stress op het werk, meer solidariteit en deeleconomie, betere voorzieningen voor iedereen, voor een inclusieve samenleving en een wereld in verandering...

https://www.facebook.com/HART-BOVEN-HARD-1531569170390942/

De strijd tegen het terrorisme mag niet gevoerd worden door de democratie in te perken

PROGRESS Lawyers Network - 07/12/2015

DE 10 DECEMBER-OPROEP Ligue des droits de l’Homme, Syndicat des Avocats pour la Démocratie, Progress Lawyers Network, CNAPD, Vrede Na de aanslagen in Parijs is een reactie tegen terroristische daden uiteraard noodzakelijk. De overheid heeft de verplichting om de burgers te beschermen tegen inbreuken op het recht op leven en de fysieke integriteit. Dit mag echter niet gebeuren ten nadele van de fundamentele rechten en vrijheden, die essentieel zijn voor de democratie.

Lees meer...

Wij zijn van oordeel dat de strijd tegen het terrorisme niet mag leiden tot overhaaste beslissingen die onze vrijheden opofferen voor de illusie van toenemende veiligheid. De maatregelen die de regering voorstelt zijn niet alleen problematisch op het vlak van de democratische rechten - onder andere door bevoegdheden van de rechterlijke en wetgevende macht over te hevelen naar de uitvoerende macht - maar ze lijken ons ook voor het merendeel overtollig, disproportioneel en inefficiënt.

De uitvoerende macht neemt het voortouw

Uiteraard moet er een grondig onderzoek gebeuren naar verdachte personen, maar het aansturen van dat onderzoek, het opleggen van een straf, of iemand onder elektronisch toezicht plaatsen, is een bevoegdheid die niet toekomt aan de uitvoerende macht of aan een administratie. Dat is de verantwoordelijkheid van een rechter. De inbreuk op de scheiding der machten verontrust ons en past niet in een democratische samenleving.

Ernstige inbreuken op de fundamentele rechten

Sommige van de 18 maatregelen van de regering ondergraven de fundamentele rechten.

De verlenging van de voorlopige hechtenis van 24 naar 72 uren kan niet gebeuren zonder de Grondwet aan te passen. De grondwet is geen tekst die men lichtvaardig kan wijzigen. Drie dagen in hechtenis zitten is een lange periode voor een verdachte die vermoed wordt onschuldig te zijn. Enkel een onderzoeksrechter moet de noodzaak van zo’n verlenging kunnen beoordelen. Voor deze laatste is het trouwens nu al mogelijk om een voorlopige hechtenis te verlengen van 24 tot 48u. Aangezien dit bijna nooit gebeurt lijkt het optrekken van de grens tot 72u onnodig.

De mogelijkheid om nachtelijke huiszoekingen uit te voeren doet afbreuk aan het privéleven. Dit is niet alleen het geval voor de verdachte - die vermoed wordt onschuldig te zijn - maar ook voor zijn familie en kinderen, voor wie zo’n huiszoeking een traumatische ervaring kan betekenen. De noodzaak van deze maatregel valt te betwijfelen, aangezien er nu al regelmatig nachtelijke huiszoekingen plaatsvinden, ofwel omwille van betrapping op heterdaad, bij drugsdelicten, of als de betrokken personen hun toestemming geven.

Massale controle

Verschillende maatregelen zijn van toepassing op heel de bevolking en kunnen leiden tot een massale controle (passagiersregistratie, nummerplaatherkenning, verbod op anonieme prepaidkaarten). De regering lijkt ervan overtuigd dat de kwantiteit aan verzamelde gegevens belangrijker is dan de kwaliteit van die informatie. Op die manier dreigt ze de hele bevolking onder toezicht plaatsen, in plaats van de controles te focussen op diegenen die een echt gevaar betekenen. Iedereen controleren is absurd, inefficiënt en contraproductief. Teveel informatie doodt de informatie.

Bovendien stellen wij vast dat de regering in de praktijk nu al verregaande maatregelen neemt, parallel aan de 18 voorstellen. Onder het mom van de « strijd tegen het terrorisme » heeft de regering een heel aantal betogingen verboden. Ze heeft ook aangekondigd om alle kandidaat-vluchtelingen te screenen en alle woningen in Molenbeek te controleren.

Wij zijn verontrust door het ultraveiligheidsbeleid dat voor onze ogen wordt geïnstalleerd.

Wij verafschuwen het terrorisme van IS, maar wij verzetten ons eveneens tegen de ontmanteling van de democratische rechten in naam van de strijd tegen de terroristen, voor wie deze ontmanteling een echte overwinning zou betekenen.

Wij zijn tot slot van oordeel dat naast het legitieme gebruik van repressiemaatregelen - in de mate dat ze efficiënt en proportioneel zijn en de grondrechten respecteren - het absoluut nodig is om structurele maatregelen in te voeren op het vlak van onderwijs, cultuur en tewerkstelling. Een meer rechtvaardige en solidaire samenleving is eveneens een dam tegen de opkomst van extremisme en terrorisme.

Om al deze redenen roepen wij op tot een bijeenkomst op donderdag 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, om 13u op de trappen van het Brusselse Justitiepaleis.

Het Brusselse Hof van Beroep vernietigde een beschikking van Infrabel tegen stakingsacties

Lees meer...

Op 15 september 2017 behaalde de spoorvakbond CGSP Cheminots /ACOD SPOOR via haar raadslieden van PROGRESS Lawyers Network -Jan Buelens et Leïla Lahssaini-  een overwinning inzake het stakingsrecht. Het Brusselse Hof van Beroep vernietigde een beschikking op eenzijdig verzoekschrift, die Infrabel had bekomen tegen stakingsacties op 5 en 6 januari 2016. Zich baserend op een arrest van het Hof van Cassatie inzake Crown - eveneens een zaak die Jan Buelens behartigde – oordeelde het Hof van beroep dat het identificeren van stakers in het kader van een lang vooraf aangekondigde actie mogelijk is. Infrabel had dus gebruik moeten maken van een tegensprekelijke procedure waarbij de werknemers en vakbonden werden gehoord in plaats van eenzijdig naar de rechtbank te trekken (waarbij alleen zij aan het woord kwam).

 

Lees hier het persbericht van de spoorvakbond CGSP Cheminots /ACOD SPOOR https://www.cheminots.be/rejet-par-la-cour-dappel-du-recours-par-infrabel-contre-les-piquets-de-greve/

Hoorzitting in De Kamer over het wetsontwerp “potpourri II

PROGRESS Lawyers Network - 16/11/2015

Dinsdag en woensdag (17-18/11) vindt een hoorzitting plaats in De Kamer over het wetsontwerp “potpourri II”. Met deze ontwerpen wil minister van justitie Koen Geens het openbaar ministerie meer macht geven en de rechten van verdediging afbouwen.

Lees meer...

Zo zou de onderzoeksrechter nog slechts een beperkte rol krijgen.

PROGRESS Lawyers Network kant zich hevig tegen dit wetsontwerp en zal met een delegatie aanwezig zijn op de hoorzitting.

Wil u dit protest ondersteunen, contacteer dan joke.callewaert@progresslaw.net

Uitnodiging Meeting Toegang tot het recht - Save the date

PROGRESS Lawyers Network - 09/11/2015

U heeft er misschien al van gehoord. De regering plant een "hervorming" van het systeem van de juridische bijstand (Pro Deo systeem). De krachtlijnen ervan zijn gekend en verontrustend.

Lees meer...

Het platform "Recht voor Iedereen" organiseert op 26 november een meeting "toegang tot het recht". Hieronder vindt u de uitnodiging met het volledige programma. 

De meeting gaat door in Brussel. Hopelijk kunnen u en uw organisatie er bij zijn.

Adres: Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilles, van 9u30 tot 12u30, donderdag 26 november. (Dat is op 10 minuten van het Zuidstation)

Bijhorende documenten
 Programma meeting - toegang tot het recht 09/11/2015 107 Kb
 Programme meeting - Accès à la justice 09/11/2015 192 Kb

7 OKTOBER: SAMEN IN BRUSSEL BETOGEN TEGEN EEN JAAR ASOCIAAL BELEID VAN DE REGERING MICHEL

PROGRESS Lawyers Network - 09/09/2015

Woensdag 7 oktober is een datum die nu al rood omcirkeld staat in de agenda van menig vakbondsmilitant. Die dag betogen ABVV, ACV en ACLVB in Brussel tegen de besparingsmaatregelen van de regering Michel, precies een jaar na het aantreden van deze bewindsploeg. Andere organisaties, zoals o.a. Hart boven Hard/Tout Autre Chose, roepen mee op.

Lees meer...

Na de succesvolle betoging en stakingsacties  van einde vorig jaar is er ook nu voor de werknemers en de sociaal verzekerden weinig reden tot feesten.    Na de indexsprong en het optrekken van de pensioenleeftijd in 2014 werden de afgelopen zomer opnieuw harde maatregelen genomen die de vooral de gewone mensen treffen: verlaging van de pensioenen, verdere afbraak van de openbare diensten, verhoging van de elektriciteitsfactuur, verhoging van accijnzen op drank, brandstof en sigaretten,…

De verschuiving van de belastingen van de werkende mensen naar de vermogens waar velen op gehoopt hadden  is er niet gekomen. Integendeel de fameuze taxshift levert opnieuw winst op voor de vermogenden en verlies voor de werkenden en de sociaal verzekerden.

Met PROGRESS Lawyers Network ondersteunen wij deze betoging en andere acties tegen dit beleid ten volle. Een beleid dat de rijken rijker maakt en de bevolking armer kan moeilijk rechtvaardig genoemd worden en zal daarenboven de crisis alleen maar verscherpen. Een massale aanwezigheid in Brussel kan dan ook een belangrijk signaal zijn dat de bevolking het besparingsmedicijn niet langer wenst te slikken.  

Nationale actie “SOS Toegang tot het recht”

Ivo FLACHET - 16/06/2015

Oproep van het platform “Recht voor Iedereen – Justice pour Tous” Wanneer: Woensdag 24 juni 2015 tussen 12u en 14 u Waar: Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel (vlak bij metro Hallepoort)

Lees meer...

Wij denken dat de problemen bij justitie door het plan-Geens enkel erger zullen worden. Het plan voorziet bovendien in een reeks wetsvoorstellen die zeer problematisch zijn voor de rechten van de verdediging. Justitie dreigt meer en meer in handen te komen van de uitvoerende macht, het parket en de deurwaarder.

Het plan-Geens, dat er kwam zonder daarin het middenveld te horen, maakt de drempel tot justitie nog hoger. En die is nu al onoverkomelijk voor de meerderheid van de bevolking. Het is onaanvaardbaar dat de regering bespaart op het fundamenteel recht om een zaak voor een rechter te brengen of zijn of haar belangen te verdedigen. Er zijn nochtans voldoende middelen. Het volstaat de politieke moed te vinden om middelen vrij te maken. En dat niet door de burger, die al genoeg moet opdraaien voor de crisis, te belasten maar door bijvoorbeeld het voeren van een efficiënte politiek tegen fiscale fraude en witte boordencriminaliteit. Een politiek die ontbreekt in het plan. 

Wist u dat:

 • de regering de toegang tot een rechter nog duurder heeft gemaakt
 • de regering weigert de BTW op advocatendiensten te verminderen
 • sommige griffies in de namiddag gewoon gesloten zijn
 • de regering plant om een aanzienlijk aantal vredegerechten te sluiten
 • de rechten van de verdediging worden afgebouwd
 • de regering het Pro Deo systeem zal verstrengen oa. met een remgeld

We moeten nu reageren voor het plan-Geens kritiekloos wordt gestemd in het parlement.

Wij vragen:

 • Respect van de regering voor het grondwettelijk recht van toegang tot een onafhankelijke rechter voor iedereen.
 • De intrekking van alle voorstellen die de rechten van de burger beperken en die de toegang tot het recht nog moeilijker maken.
 • De afschaffing van de ingevoerde BTW op advocatendiensten en de intrekking van de wet die de griffierechten verhoogt.
 • Voldoende middelen voor een toegankelijke justitie en meer bepaald een versterking en herfinanciering van het systeem van juridische bijstand.

Met de actie “SOS Toegang tot het recht” wilt het platform "Recht voor Iedereen" de aandacht trekken op het feit dat ook de gewone burger de dupe is van het plan. U komt toch ook?

PS: Breng een kartonnen doos mee. Met een muur van dozen gaan we de drempel tot justitie symboliseren om die dan samen te slopen.  http://www.liguedh.be/sos-justice 

PROGRESS Lawyers Network is voor een toegankelijke en democratische justitie. Lees hier waarom wij opnieuw aan de alarmbel trekken.

PROGRESS Lawyers Network organiseerde samen met de Le Syndicat des Avocats pour la Démocratie een actie aan het justitiepaleis te Brussel op1 juni 2015 - De Morgen, 1 juni 2015

BIG BROTHER AWARDS "Big Brother is watching us"

PROGRESS Lawyers Network - 02/10/2017

Lees meer...

Elk jaar ontvangt een persoon, een onderneming, een overheidsinstelling of een maatregel de “prestigieuze” Big Brother Award.

In Vlaanderen worden de Big Brother Awards uitgereikt door de Liga voor mensenrechten i.s.m. enkele partners actief in het ‘privacyveld’, o.a. PROGRESS Lawyers Network. Wie wint de beschamende prijs van grootste privacyschender van het jaar? Zowel het brede publiek als een professionele jury buigen zich over een shortlist van genomineerden aangedragen door de organisatoren.

Waarom BBA's? Privacy is een fundamenteel mensenrecht dat vandaag meer dan eens met de voeten getreden wordt en vaak, al dan niet vrijwillig, te grabbel wordt gegooid.

Meer info op de website van Big Brother Awards

PROGRESS Lawyers Network aanwezig op succesvolle parade van Hart boven Hard

PROGRESS Lawyers Network - 31/03/2015

PROGRESS Lawyers Network was met een delegatie aanwezig op de succesvolle parade van Hart boven Hard in Brussel op zondag 29 maart 2015 met als boodschap ‘Kom op straat, er is een alternatief!’.

Lees meer...


Advocaten van PROGRESS Lawyers Network op de parade in Brussel

De campagne ‘zonder soldaat straat’ kon op veel bijval rekenen en de flyers gingen vlot over de natte toonbank. U kan de campagne steunen via fb.me/1BMJIyHgd

Actie 'SOS Justitie - Voor een toegankelijke en democratische justitie'

Joke CALLEWAERT - 01/06/2015

Wij willen met deze actie opnieuw aan de alarmbel trekken. Laat je stem horen.

Lees meer...

Sinds de lancering van zijn justitieplan op 18 maart is minister van Justitie Koen Geens op promo-tour. Hij doet zijn best om het protest van alle actoren van de derde macht te framen als een soort steunbetuiging voor zijn plan. Hij schuwt daarbij de mooie woorden niet. Iedereen is toch voor een modernisering van justitie, iedereen wil toch meer efficiëntie. De 10 % besparingen van deze legislatuur "zullen niet ten koste zijn van het huidig personeel" klinkt het en natuurlijk zullen de rechten van verdediging gerespecteerd worden. Het plan Geens raakt aan de fundamenten van justitie...

Lees hier waarom wij met deze actie opnieuw aan de alarmbel trekken.

Stuur ons je standpunt over het plan Geens, je verhaal over wat jij vindt dat anders moet of dat moet verbeteren. Mailadres: sosjustitie@gmail.com