Stem voor maatregelen die het recht op een menswaardig leven vooropstellen

Artikel 23 van de Belgische grondwet:

“Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. (…) Die rechten omvatten inzonderheid :

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
6° het recht op gezinsbijslagen.”

Artikel 23 van de Belgische grondwet stelt dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Toch blijft  de realisatie van deze grondrechten door het huidige beleid ernstig achterop hinken, en gaan we zelfs achteruit. De sociale ongelijkheid in ons land neemt toe. Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu blijft dode letter, ondanks de schreeuw van vele tientallen duizenden burgers. De uitdagingen van onze superdiverse samenleving worden met repressie beantwoord. Maatschappelijk kwetsbare groepen krijgen het harder dan ooit te verduren. 

Maar er zijn alternatieven!

Hart boven Hard en Tam Tam 23 stellen concrete beleidsmaatregelen voor waarmee het recht op een menswaardig leven voor iedereen vooropgesteld wordt. 

Via een stemformulier kunt u de beste van de 23 alternatieven voor het huidige beleid naar voren schuiven. Laat uw stem horen!  

 

Lees meer op http://www.hartbovenhard.be/bevraging23/

En ook nog  dit:  Op 12 mei komen het middenveld en tienduizenden burgers samen tijdens “Right(s) now!” om luid onze stem te laten horen en te tonen dat er een breed draagvlak is voor een alternatief beleid, met de zes gekozen speerpunten in de verf.