English below -

Na de aankondiging van het in werking treden van de wet op de gecombineerde vergunning op 3 januari 2019 hebben verschillende mensen ons gecontacteerd op zoek naar meer informatie.

Daarom hierbij wat meer uitleg:

De aankondiging van het in werking treden van de nieuwe wet is geen  nieuwe collectieve regularisatie. Het is slechts de omzetting in het Belgisch recht van de Richtlijn 2011/98/EG van 13 december 2011. Deze Europese richtlijn, die door België te laat is omgezet, voorziet de mogelijkheid om een gecombineerde aanvraag te doen van een vergunning om te werken (arbeidskaart) en een verblijfsvergunning. Voorheen waren dit twee aparte aanvragen.

Met de omzetting van de richtlijn over de ‘gecombineerde aanvragen’ is de procedure veranderd, maar de voorwaarden om een arbeidskaart te verkrijgen blijven in essentie dezelfde.

De voornaamste voorwaarden zijn de volgende (er zijn nog andere voorwaarden, bekijk deze met u advocaat):

1° Legaal verblijf in België of de aanvraag indienen vanuit het land van herkomst

2° De procedure wordt ingeleid door de werkgever die kan bewijzen dat het niet mogelijk is om op de Belgische arbeidsmarkt een werknemer te vinden die geschikt is voor de functie en binnen een redelijke termijn, zelfs na een professionele vorming.
Als u denkt in deze voorwaarden te zijn, en als u reeds een werkgever heeft, die zulke procedure voor u wil beginnen, neem contact op met uw advocaat om het dossier te bekijken.


Tenslotte, omdat een echte collectieve regularisatiecampagne noodzakelijk blijft, en omdat geen enkel recht ooit is bekomen zonder strijd, kom naar de manifestatie voor rechtvaardige migratie op 12 januari om 14u aan het Noordstation te Brussel.

 

--- ENGLISH ---

Following the announcement of the “Single Permit” Act on 3 January 2019, many are reaching out to us in search of information. Here are some details.

Let us firstly stress that the announcement of January 3rd unfortunately does not concern a new wave of collective regularisation. It only relates to the transposition into Belgian law of Directive 2011/98/EC of 13 December 2011. This European directive, which Belgium has been slow to transpose, provides for the possibility of submitting a single application, rather than two separate applications, for the occupation permit (work permit) and the residence permit.

With the transposition of the Single Permit Directive, the procedure is changed but the conditions for granting the occupation permit remain broadly the same. The main conditions can be summarized as follows (there are other conditions, to be discussed with your lawyer): 

1° You must currently be residing legally in Belgium, or else you must submit the application from the country of origin;

2° The procedure is initiated by the employer who can prove that it is not possible to find a worker on the Belgian labour market who corresponds to the function within a reasonable time, even by means of vocational training.

If you think you may meet these conditions, and you already have an employer who is willing to submit an application for you, contact your lawyer to discuss the matter.


Finally, because a real collective regularization campaign remains necessary, and because no right has ever been obtained without a struggle, we invite you to the demonstration for migratory justice on Saturday, January 12, 2019 at 2 p.m. at Brussels North Station.